Školní rok 1991/1992

Učitelský sbor se rozrostl o nové členy: Martinu Kočovou a sl. Marii Kroftovou ml. Za americkou lektorku nastoupila Kate Northrop.

Pokračovaly rekvalifikační kursy zejména učitelů - ruštinářů.

I v tomto školním roce byly zahraniční styky početné. Školu navštívily v říjnu se svými učiteli děti z rakouského Paschingu. V prosinci se ředitel školy p. Plechata zúčastnil mezinárodní konference v Nizozemí, v březnu pak odcestoval do Nizozemí v rámci stáže u ředitele tamější školy. Spolupráce se školou v Malmö pokračovala tentokrát návštěvou Švédska v květnu 1992. K bližšímu poznání přispěla v květnu návštěva ra- kouských učitelů z Paschingu. V tomto období se upřesnil další termín výměnného zájezdu, který se uskuteční v říjnu 1992.

Závěr školního roku byl ve znamení příprav a realizace voleb. Počátkem června 92 se konaly v ČSFR po dvou letech volby do nejvyšších zastupitelských orgánů - Federálního shromáždění (Sněmovny lidu a Sněmovny národů) a do Národní rady obou republik. Vítěznou politickou stranou se stala Občanská demokratická strana v koalici s Křesťanskou demokratickou stranou, na Slovensku zvítězila strana Hnutí za demokratické Slovensko. Vzhledem k rozdílnosti názorů na státoprávní uspořá- dání našeho společného státu vznikla po volbách uvnitř státu politická a hospodářská nestabilita.

V rámci celé řady personálních změn byl jmenován nový ministr školství, mládeže a tělovýchovy - doc. Petr Piťha.

Úplný závěr školy byl poznamenán nejistotou učitelů, ředitelé škol neznali přesně stanovený počet hodin úvazků, hovořilo se i o snižování hodin v učebním plánu jednotlivých ročníků. Od 1. 5. 1992 došlo k výrazné úpravě platů učitelů.