INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zápisové lístky jsou k vyzvednutí v kanceláři školy po předchozí domluvě s paní hospodářkou Venuší Vlčkovou (vlckova@kladska.cz) proti podpisu zákonného zástupce (občanský průkaz nutný). Zápisový lístek od školy obdrží pouze žák 5. nebo 7. ročníku, kterému škola potvrzovala přihlášku ke studiu na SŠ, v jiném případě je nutné podat žádost o vydání ZL.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V platnosti zůstávají
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání
c) školní přijímací zkouška a předpokládané počty přijímaných uchazečů

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

Pokud ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušku, vyhlásí nové 2 termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem. Nejzazší termín pro konání druhého termínu školní přijímací zkoušky je den konání jednotné přijímací zkoušky. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

Další kola přijímacího řízení se konají podle školského zákona.

Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum. Centrum zpřístupní do 7 kalendářních dní po řádném termínu jednotné přijímací zkoušky hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání; v případě náhradního termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dní.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. V případě náhradního termínu se postupuje obdobně s tím, že ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků. Pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ ředitel sám aktivně přijme uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy.

Soubory ke stažení

PDF Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ - 2020.pdf
PDF Časová osnova přijímacích zkoušek 2020.pdf
PDF Podpůrné materiály MŠMT k přijímacím zkouškám a maturitám.pdf
PDF Přijimací zkoušky - schéma od MŠMT.pdf
PDF Zákon 135 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání.pdf