Poslání školské rady

Posláním školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

Školská rada v Základní škole Kladská 1, Praha 2, byla zřízena Městskou částí Praha 2. Rada školy schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy, vyjadřuje se ke studijním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele, může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy, může požádat Českou školní inspekci o inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy.

 

Členové školské rady

Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad a třetina členů školské rady je volena pedagogickými pracovníky z pracovníků školy.

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Jaroslav Petrásek
Mgr. Albert Kubišta
Bc. Jan Kolář

Členové rady školy z řad rodičů:
Mgr. Michal Müller
Miroslav Konarovský
Ing. Lucie Kuchtová

Členové rady školy z řad učitelů:
Mgr. Jitka Klimentová
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Alena Klečková