Školní rok 1989/1990

Tento školní rok byl výrazně poznamenán celospolečenskými změnami po 17.listo- padu 1989. Dosavadní systém řízený KSČ se pod tlakem polistopadových událostí zhroutil a ve společnosti se začalo s přípravou a po volbách pak se zaváděním demokratického zřízení. Na školách vzniklo občanské fórum, byly zrušeny organizace KSČ na pracovištích, žáci začali oslovovat své vyučující slovy "paní učitelko", "pane učiteli". Byla zrušena povinná výuka ruského jazyka, zavedena výuka cizího jazyka. Naše škola využila této možnosti a nahradila již od února ruský jazyk ve třídách, kde se ruštině učilo jen krátce (tj. v 1. pololetí). Byl změněn obsah učiva společenskovědních předmětů, především občanské nauky, dějepisu, vlasti- vědy a všude tam, kde učivo bylo poplatné dřívějšímu systému. Učebnice dějepisu v 7.a 8. roč. a občanské nauky v 6. - 8. roč. byly žákům odebrány. Žáci těchto roční- ků nebyli z dějepisu ani z občanské nauky klasifikováni.

Byly zrušeny branné kursy, branná cvičení a branné kabinety na školách. Rovněž byla zrušena připravovaná celostátní spartakiáda. Kdo se rozhodl v nácviku pokračovat, měl pak možnost vystoupit v červnu na tělovýchovných slavnostech.

Na školách byla prostřednictvím občanského fóra vyjadřována důvěra členům vedení školy. 30. 4. 1990 byli všichni ředitelé ZŠ obvodu odvoláni z funkcí s tím, že byli po- věřeni vést školu do 30. 7. Na místa ředitelů jednotlivých škol byly vypsány konkursy.

Konkursním řízením dne 24. 5. 1990 byla zvolena ředitelkou zdejší školy dosavadní ředitelka Marie Maříková. Zástupcem ředitele zůstal p. Ladislav Bošek.

Politické změny ovlivnily i rozmísťování žáků 8. roč. Nově byla v Praze zřízena dvojjazyčná gymnázia, soukromé a církevní školy. Ze 66 žáků 8. tříd bylo 33 žáků přijato na gymnázia (z toho 8 žáků na dvojjazyčná gym.), z 21 žáků přijatých na střední ekonomické školy jich bylo 13 přijato do třídy s rozšířenou výukou němčiny, 2 žákyně byly přijaty na SZŠ, 1 na SPgŠ, 4 žáci na SPŠ a 1 žák na učební obor.

V tomto školním roce se téměř po 25 letech neuskutečnil výměnný zájezd s lipskou školou, i když byl připraven. Návštěvu odřekla lipská škola, neboť tamější rodiče žáků neměli zájem posílat své děti do Prahy vzhledem k nastávajícím politickým změnám (před sjednocením obou německých států).

Ke změně došlo i v prázdninách během školního roku. Zimní prázdniny byly o 1 den prodlouženy, byly vyhlášeny 2 dny pololetních prázdnin. Také velikonoční prázdniny byly prodlouženy - o 2 dny.

V nově utvořené české vládě národního porozumění se stal ministrem školství dr. Milan Adam. Ve vládě, která vznikla po červnových volbách, byl jmenován ministrem školství prof. Petr Vopěnka.