Školní rok 1959/1960

Škola má 21 tříd, z toho 13 na I. stupni. Letos byla poprvé zavedena 9. třída základního vzdělání, o níž pojednává Usnesení ÚV KSČ; stane se do tří let povinnou pro všechnu školní mládež do 15. roku věku. Ve třídách je zapsáno 779 dětí. Podle třídního původu je zde 24 % dětí dělnického původu - o 3% více než loni. Ostatní děti pocházejí z rodin nedělnických, vesměs pracující inteligence.

Nově nastoupily učitelky Libuše Sklenářová a Ludmila Brožová. Místo s. učitele Ludvíka Petra přišla na II. stupeň Libuše Reumannová a Janu Fišerovou vystřídala Hana Šulcová. O přeložení požádaly s. Věra Andrlíková a s. Lidmila Kašáková. V říjnu nastoupila dovolenou pro mateřství s. Daniela Mitterwaldová, třídu převzala s. Bl. Dostálíková.

12. 9. 1959 vyslali sovětští pracující druhou kosmickou raketu, která přistála na Měsíci. 4. 10. putovala k Měsíci třetí kosmická raketa. Automatické rádiové zařízení umožnilo vyfotografování odvrácené strany Měsíce ze vzdálenosti 60 - 70 tisíc km od povrchu. Stalo se tak dne 7. 10. Byly to první fotografie odvrácené strany Měsíce. Celý svět se sklání a vysoce hodnotí úspěchy sovětské vědy, která předstihla o několik let vědu a techniku průmyslově vyspělé Ameriky. Ve dnech 15.- 27. září vykonal N. S. Chruščov návštěvu v USA, na kterou ho pozval president USA D. Eisenhower. Rozhovory s politickými činiteli, novináři, funkcionáři a s pracujícím lidem způsobily uvolnění v mezinárodním napětí - oteplení ve "studené válce". Oslavy Měsíce čs.-sovětského přátelství: žáci opět položili věnce ke hrobu sovětských vojáků na Olšanech a konečně rozšířili dopisování se sovětskými dětmi, takže počet dopisujících žáků stoupl na polovinu 5. - 8. roč.

Poslední odpoledne před prázdninami uspořádaly děti třídní besídky ve svých třídách. Všechny byly zdařilé a můžeme jen konstatovat, že děti projevily pokrok, pokud jde o vkus a společenské chování.

Školní rok byl ukončen kvůli Druhé celostátní spartakiádě už 15. 6. 1960, budova byla pronajata jako noclehárna pro 600 účastnic z Ostravy.

S účinností od 1. 7. 1960 platí nová územní organizace krajů, okresů a obcí. V Praze je z původních 16 nyní 10 nových obvodů. Naše škola spadá do Prahy 2, přestože 3/4 žáků jsou z Vinohrad, které připadly Praze 10. Hranice mezi obvodem Prahy 10 a Prahy 2 prochází ulicí U vodárny, parkem u školy a ulicí Slovenskou.

Z celkového počtu 772 nebyli klasifikováni 3 žáci. 11 žáků neprospělo. Nedostatečný prospěch vykazují v těchto předmětech: v jazyce českém (5 žáků), v ruštině (3 žáci), v matematice (5 žáků). 6 žákům je povolena opravná zkouška.

Druhý stupeň z chování obdrželo 51 žáků, třetí 9 žáků. Třetí stupeň obdržel též žák Trojánek z VIII.b třídy, který se začátkem září 1960 zabil při havárii na skútru.

Nejdůležitějším problémem je i nadále péče o děti dělnické a pomoc těmto dětem.