Školní rok 1958/1959

Dosavadní ředitel J. Lampa byl ustanoven učitelem II. stupně Na Smetance. Novým ředitelem se stal Josef Horyna, bývalý krajský školní inspektor v odboru školství a kultury KNV Praha-venkov. V tomto školním roce byla ustanovena učitelkou Libuše Zachardová, pracující dosud jako vychovatelka DM, novou vedoucí PO se stala Hana Matějovská.

Ze 774 zapsaných dětí je 161 dělnického původu, z toho 50 dětí neprospělo, sníže- nou známku z chování dostalo celkem 20 dětí z rodin dělnic. původu. Procentuální srovnání propadajících žáků z nedělnických rodin vychází v neprospěch dětí z děl- nických rodin. Pedag. rada se zabývala otázkou pomoci dětem dělníků, funkcionářů a zaměstnaných matek. Péče o tyto děti z řad učitelů měla jen částečný úspěch.

V rámci oslav Vítězného února byly 3x v týdnu pětiminutové proslovy uvedené vždy revoluční a radostnou skladbou.

Oslavy MDŽ se připravovaly na všech liniích. Děti napsaly dopisy maminkám. To pro- vedly všechny děti. V družině mládeže a PO připravily dárky pro maminky zaměst- nané u našeho patrona. Byly to hodnotné i méně hodnotné předměty. V den oslav je předaly děti ženám na Ministerstvu zdravotnictví a to tak, že ženám, jež vybral ZV ROH MZ odevzdali pionýři hodnotné dárky na zvláštní domácí slavnosti. Byly to velmi pěkné chvíle a výchovně zapůsobily. Pro žáky z vyšších tříd byly uskutečněny besedy s pracovníky dolů, hutí, dále s členy ONV, lidovým soudcem a se stálým prokurátorem. S příslušníky SNB besedovali rodiče o přestupcích mládeže a nebezpečí, jež hrozí dětem ze strany nezodpovědných a úchylných jedinců a poho- vořili si, co a jak dělat. V březnu uspořádali příslušníci SNB s pionýry z vinohradských škol "Týden vzorné čistoty". Na frekventovaných křižovatkách a ulicích hlídkovali pionýři a dbali na to, aby dospělí lidé a vůbec nikdo neznečišťoval ulice,chodníky atd.