Školní rok 1954/1955

Během prázdnin bylo na škole vymalováno 5 učeben, natřeny tabule a dveře v 1. po- schodí. Dílna byla vybavena truhlářskou stolicí a potřebnými nástroji. Téměř všechny učebnice byly dodány škole taktéž do konce prázdnin. V mezích možností byly pro žáky zajištěny hromadně i sešity.

Přišly nové učitelky s. Lidmila Kašáková, s. Božena Váchová a s. Věnceslava Pi- voňková. Ze sboru naopak odešla s. Růžena Krušinová. Předsedkyní strany se stala s. Fabianová, vedoucí PO s. Zemanová. Na počátku roku bylo na škole 212 šátkovaných a 36 pionýrů nešátkovaných. Na škole byla založena tělovýchovná jednota ŠTJ, do níž se přihlásilo 248 žáků, kteří cvičí jednak ve škol. tělocvičně a jednak ve vinohradské sokolovně.

V tomto roce byly ustanoveny následující zájmové kroužky: mičurinský, kroužek mla- dých techniků, kroužek dovedných rukou, 2 kroužky rytmického tělocviku, kroužek ženských ručních prací, kroužek pěvecký a v II. pololetí opět kroužek loutkářský.

15. září vážně onemocněl zástupce ředitele školy Josef Karban (srdeční infarkt).

V listopadu se konaly volby do Národního shromáždění a Slovenské národní rady. V naší budově se volilo ve třech místnostech. Žáci byli seznámeni s významem voleb. Hlavně jim byl ukázán způsob volení dříve a dnes.

20. prosince konala škola slavnost dědy Mráze společně pro všechny třídy v tělocvič- ně 76. osmileté střední školy s pěkným programem.

Zimní prázdniny trvaly od 23. 12. do 2. 1. včetně. Učitelé prováděli inventarizaci a kontrolu kabinetů.

28. březen byl poprvé letos slaven jako Den učitelů. Na školách bylo prázdno. Učitelé se dopoledne sešli na obv. uč. konferenci v Radiopaláci. Večer se zúčastnili učitelé divadelního představení Zapadlí vlastenci, kde pozdravili přítomného akademika Zdeňka Nejedlého.

K 10. výročí osvobození ČSR a k První celostátní spartakiádě vypěstoval mičurinský kroužek 800 ozdobných květin. Na žádost ředitelství školy bylo postaveno před školou v sadech 19 betonových sadových laviček.

ONV Praha 12 plánuje výstavbu pavilonu u školy pro odlehčení tříd ve škole.

Učitelka Pivoňková odchází do důchodu, za ni nastupuje Klára Grundová, dále Hana Jíšová a učitel Bohumil Kamínek.

Vyvrcholením oslav 10. výročí osvobození byla První celostátní spartakiáda, která se dokonale vydařila a daleko předčila svou masovostí bývalé sokolské slety.