Školní rok 1953/1954

K 1. září 1953 byla provedena reorganizace škol podle nového školského zákona. Bývalá 6. střední škola splynula s bývalou 9. národní školou v novou školu 77. osmiletou střední školu.

Školu navštěvovalo 756 žáků (400 chlapců a 356 děvčat) v celkem 19 třídách. Pro nedostatek učeben musilo býti zavedeno střídavé vyučování u 2.A,B třídy a u 3.A,C. Ředitelem školy byl jmenován Josef Lampa, dosavadní ředitel 6. střední školy, jeho zástupcem byl jmenován Josef Karban, dosavadní ředitel 6.národní školy v Praze XII

Členy učitelského sboru byli ustanoveni pro 1.-5. třídu s. Dagmar Vášová, Vlasta Pecánková, Irena Fabianová, Vilma Rohanová, Věra Andrlíková, Marie Machová, Růžena Pažoutová, Marie Kripnerová, Marie Hanzlíková, Hana Zemanová, Marie Martanová a Vlasta Benoniová. Pro 6. třídu až kurs ustanoveni s. Antonín Novák, Milada Macháčková, František Dvořák, Světluše Hroudová, Bedřich Hohaus, Hana Svobodová, Ludvík Petr a Růžena Krušinová.

Dle nového školského zákona byla zavedena povinná osmiletá docházka. Značně byl změněn učební plán. Byl zvýšen počet hodin v jazyce českém, ruském, matematice a v přírodních vědách. Byla prohloubena polytechnická výchova a zavedeny povinné laboratorní práce. Zrušeny byly domácí nauky. Nová škola se přiblížila sovětskému vzoru.

K 1. září 1953 byla při škole zřízena též školní družina.

Školní rok byl slavnostně zahájen projevem ředitele školy, poté žáci vyslechli projev ministra školství E. Sýkory. Žáky do prvního ročníku odváděli do tříd pionýři.

I v tomto roce se žáci přihlašovali, pokud chtěli chodit do náboženství. Proti loňskému roku je vidět podstatný úbytek.

Byla provedena reorganizace SRPŠ. Z každé třídy byl zvolen jeden zástupce do rodi- čovského výboru, k řízení práce si výbor zvolil předsednictvo a vedoucí jednotlivých komisí (komise pro všeobecnou povinnou docházku, pro pedagogickou propagandu, pro kulturně masovou práci, atd.).

Dne 15. 11. bylo provedeno sloučení inventářů 6. střední školy a 9. národní školy.

Reorganizací školství došlo i ke změnám v patronátních závodech. Nový patronát nad zdejší školou převzalo ministerstvo zdravotnictví.

Lesní správa v Plané u Marián. Lázní zaslala škole 500 Kčs jako vítězi v soutěži nejlepších lesních brigád. Peníze byly rozděleny dětem. Žáci se mimo jiné zúčastnili chmelové brigády, sbírali léčivé byliny (celkem odevzdáno 82 kg sušených bylin), dále plody javorů a lípy. Ve všech akcích si vedli dobře členové mičurin. kroužku.

Děti společně s pedagogy oslavily Den armády, výročí VŘSR i Měsíc čs.-sovětského přátelství. V hodinách ruského jazyka psali žáci dopisy pro sovětské přátele, navštívili divadelní představení Petrohradský lichvář a Vše v pořádku, shlédli film Nerozluční přátelé. Dne 26. 11. se zúčastnili všichni vyučující přednášky prof. N. K. Gončarova ve Smetanově síni na théma Základy a principy polytechnické výchovy na škole.

V prosinci byla uspořádána komisí SRPŠ předvánoční výstava dětské literatury spojená s prodejem. Výstava měla velmi pěkný úspěch.

Během zimních prázdnin (24. 12. - 3. 1.) bylo vymalováno severní schodiště a chodby, vymalováno 5 tříd a místnosti družiny. Natřeny byly dveře ve vestibulu a dveře v celém druhém poschodí. U všech dveří byly vyměněny zámky. Přetmelena byla okna a vyměněny parkety v tělocvičně. Opravy si vyžádaly 26 000,- Kčs. Pro s. školníky tím přibylo mnoho práce, ale dík jejich porozumění nebyla narušena práce školy a žáci přišli 4. ledna opět do čisté budovy.

6. 1. 1954 odjel s. J. Karban se žáky V.B na 28 dní do školy v přírodě v Hoře sv. Kateřiny. Zúčastnilo se 39 žáků, se kterými byl prováděn vedle pravidelné školní práce lyžařský výcvik. Z pobytu vysílal Čsl. státní rozhlas reportáž.

Pololetní prázdniny trvaly od 31. 1. do 7. 2. včetně. Po pololetí vypukla ve škole chřipková epidemie. Dne 20. 2. chybělo ze 753 žáků 307 a 4 učitelé. V důsledku této epidemie byly uzavřeny všechny školy všeobecně vzdělávací na dobu od 24.do 28.2. Od 1. 3. byl na škole zřízen loutkářský zájmový kroužek, který vedla externí učitelka s. Musílková. Patronem kroužku se stal prof. AMU Rödl.

Protože se nepodařilo výboru SRPŠ a ředitelství školy získat místnosti pro kuchyň a jídelnu mimo školní budovu, byl přestěhován kabinet z přízemí do 1. poschodí. Tím však škola ztratila 1 učebnu, takže bylo třeba střídat dvě první třídy.

Dne 21. 4. byla školní kuchyně a jídelna slavnostně otevřena. Vybavení kuchyně stálo ONV 30 000,- Kčs. K zvýšení úrovně stolování odhlasovali rodiče zakoupení si vlastních příborů.

30. 4. bylo rozhlasem vzpomenuto 50. výročí úmrtí jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů Antonína Dvořáka, 12. 5. pak 70. výročí úmrtí Bedřicha Smetany.

Jako závazek k 1. máji odpracovalo 16 učitelů 144 hodin v Bráníku na úpravě nábřeží. 8. května delegace žáků všech tříd položila květiny na hroby Rudoarmějců na hřbitově na Olšanech, 9. května se vybraní pionýři zúčastnili vojenské přehlídky.

16. května se konaly první volby do národních výborů. Z oprávněných 8 638 379 voličů se voleb zúčastnilo 8 492 918 voličů, t.j. 98,3%.

30. 5. se konala u vinohradské sokolovny okresní spartakiáda spojená s průvodem cvičících i necvičících hlavními ulicemi Vinohrad. Tato byla přípravou na krajskou spartakiádu konanou 6. 6. na stadionu prim. Vacka ve Vršovicích. Zúčastnili se jí žáci 4., 7. a 8. tříd. V SHŽ získala škola v lehké atletice 1. místo.

Žáci 8. třídy vykonali 14. a 15. 6. závěrečné písemné zkoušky z jaz. českého a z matematiky. Ústní zkoušky konali v době od 19. do 24. 6. Z 41 žáků nebyl připuštěn ke zkoušce 1 žák, 9 žáků vykonalo závěrečnou zkoušku z matematiky, jaz. českého, jaz. ruského a jednoho volitelného předmětu s vyznamenáním.

Všechny třídy se zúčastnily v tomto roce škol. výletů. Patronátní závod - ministerstvo zdravotnictví - uspořádalo 2 výlety čtyřmi autobusy zdarma. Děti navštívily mimo jiné historické město Tábor, hrad Křivoklát a Karlův Týn. Výlety se setkaly s velkým úspěchem.

Prázdninové rekreace se účastnilo 51 žáků školy. Výběr provedlo SRPŠ po dohodě s učitelským sborem a školním lékařem. Zájem žáků byl obrovský.