Školní rok 1952/1953

Učitelský sbor pracoval v tomto roce v následujícím složení: s. Irena Fabianová (1.a), s. Vlasta Pecánková (1.b), s. Dagmar Vášová (1.c), s. Vilma Rohanová (1.d), s. Růžena Pažoutová (2.a), s. Marie Machová, s. Josef Tupý a s. Marie Kripnerová (2.b), s. Alena Plhová (2.c), s. Věra Andrlíková (3.a), s. Jarmila Střihavková (3.b), s. Květa Feigerlová (3.c), s. Vlasta Benoniová a s. Zdeňka Topinková (4.a), s. Marie Nebesářová (4.b), s. Rudolf Smažík, s. Dáša Jiskrová a s. Marie Machová (5.a), s. Hana Zemanová a s. Zdeňka Topinková (5.b).

Úkoly nového školního roku vyplynuly ze VII. celostátní konference školských pracovníků a z celostátní konference KSČ. Hlavním úkolem bylo zlepšení prospěchu žáků ve všech předmětech. Na začátku školního roku zjišťoval sbor kvalitu a rozsah vědomostí žáků hlavně v jazyce českém, ruském a v počtech. Nedostatky žáků byly zachycovány podle problémů ve zvláštních sešitech. Individuální péče byla věnována zvláště dětem slabým a dětem zaměstnaných matek, mnoho času bylo věnováno návštěvám v rodinách žáků a rozhovorům s rodiči. Pro děti byl zaveden režim dne a učitelé soustavně kontrolovali jeho dodržování. Velmi se osvědčily též doučovací hodiny.

Dalším úkolem stanoveným rámcovým plánem bylo uplatňovat zásady výchovy k socialistickému vlastenectví a k proletářskému internacionalismu. Ve snaze zvýšit ideo- vost vyučování byla výuka spojena s bojem pracujícího lidu za trvalý mír ve světě. Učitelský sbor přijal výzvu prezidenta s. Klementa Gottwalda a přihlásil se k individuálnímu studiu.

Během celého školního roku byla zjevná snaha o zapojení událostí, které probíhaly ve veřejném životě, do vyučování a jejich nenásilné využití ve všech předmětech. Tento školní rok byl rokem významných politických událostí, tragických i radostných. Dne 5. března 1953 zemřel s. Josef V. Stalin, 14. března téhož roku odešel prezident Československé republiky Klement Gottwald. Žáci školy, a především pionýři, uctili památku obou velkých osobností čestnou stráží před jejich bustami. V 1. jarní den roku 1953 zvolili zástupci lidu prezidentem republiky s. Antonína Zápotockého.

Po celý rok, ale hlavně v Měsíci československo-sovětského přátelství poznávaly děti

Sovětský svaz četbou, vyprávěním a na besedách. Učitelé ukazovali dětem, že ruština je jazykem mírového světa a její ovládání se musí stát cílem každého pokro- kového člověka. Děti si vyměňovaly dopisy s moskevskými pionýry. Dopisovaly si též s dětmi s drážďanské školy.

V tomto roce získala škola za patrona ministerstvo zdravotnictví v Sobotecké ulici. Lékaři uspořádali přednášku a besedu o hygieně školního prostředí, organizovali sběr papíru a výtěžek byl věnován škole.