Školní rok 1951/1952

Do učitelského sboru přibyly mladé síly: Vlasta Ambrožová, Hana Kuželová, Alena Plhová, Marie Machová, Vlasta Křížková a Vlasta Benoniová. V listopadu odešel soudruh Hruška do vojenské služby.

Pravidelné vyučování bylo započato 2. září. Žáci dostali učebnice a žákovské knížky. Dobrým doplňkem vyučování byly akce, které pořádala PO, ŽO, SRPŠ spolu s učitel- ským sborem. Nejdůležitější z nich: 5. října shromáždění žáků ke Dni armády, 7. listopadu oslava VŘSR, 11. prosince pionýrské shromáždění pod heslem: "Chceme býti takovými jako Lenin a Stalin", vánoční besídky ve všech třídách, lednový pobyt žáků 5. tříd ve škole v přírodě v Hoře sv. Kateřiny, 1. května oslava 1. máje, 14. června návštěva patrona UMPRUM, kde si žáci prohlédli dílny a výstavku prací, 27. června slavnostní beseda na ukončení škol. roku.

Během školního roku žáci navštívili filmová a divadelní představení, chodili na vycházky a exkurze, které doplňovaly vyučování.

Práci školy pomáhala PO, ale ne v takové míře, jaká byla očekávána. Dobrým pomocníkem a oporou učitele se staly ŽO (žákovské organizace) a též SRPŠ, jehož práce byla narušena infekční žloutenkou, která se na škole rozmohla. Školní lékař zakázal návštěvy rodičů, tím odpadly veškeré schůze. SRPŠ podporovala školu též finančně, zakoupilo knihy do žákovské knihovny a knihy pro odměny, každé třídě věnovalo 1500 Kčs na školní výlet a podporovalo sociálně slabé žáky.

Přes těžkou situaci ve škole (tři učitelé byli dlouhodobě nemocni) byl tento rok klidnější než loni. Velmi se osvědčily dílčí porady učitelů paralelních tříd, pravidelná a podrobná příprava zlepšila metodickou stavbu hodiny i výsledky vyučování. Vedle denních příprav se vypracovávaly i tématické plány, doplnily se předem dle usnesení ÚV KSČ o učebnicích a tím si učitelský sbor vytvořil jasnou představu o skupině hodin určitého celku po stránce ideové a metodické.

Učitelé vedli děti k uvědomělé kázni. Důsledně vyžadovali plnění pravidel školního řádu. K jednotlivým bodům byly pořádány kampaně a žáci si dělali individuální i kolektivní závazky.