Školní rok 1950/1951

O prázdninách se sešli učitelé na celostátní konferenci školských pracovníků. Nový učitelský sbor naší školy zde vystoupil se závazkem, který určoval směrnice pro práci v socialismu.

Vyučování během školního roku nezaznamenalo žádných rušivých překážek. Vánoční, pololetní, velikonoční a svatodušní prázdniny trvaly v termínech stanove- ných. Ve škole byli tito učitelé : ředitel Rudolf Franěk (3.a), Irena Fabianová (1.a), Vlasta Pecánková (1.b), Marie Nebesařová (1.c), Miroslava Reitmayerová (2.a), Jarmila Zelenková (2.b), Dagmar Vášová (2.c), Vlasta Charouzová-Adámková (3.b), Vlasta Císařová (3.c), Josef Karban (4.a), Jiří Hruška (4.b), Rudolf Smažík (5.a), Marta Vyšatová (5.b). Dosavadní ředitel R. Franěk byl k 1. 5. 1951 povolán na místo oši (okresní školní inspektor) okresu Praha-Jih a na jeho místo nastoupila nová ředitelka s. Fabianová. Dále nastoupila J. Bočková (3.b) a H. Jeřábková.

Pro velký počet žáků bylo zřízeno 13 postupných ročníků ve 12 třídách s odpoledním vyučováním. Významným pomocníkem při výchově nových socialistických občanů se stalo vydání školního a zkušebního řádu.

V druhém pololetí se začaly používat ž á k o v s k é k n í ž k y, které se velmi osvědčily. Podle zkušeností na naší škole bylo zrušeno poloodborné vyučování a odstraněn volný rozvrh, používaný od 1949. Velkým přínosem pro učitelský sbor byly porady plánovací, kontroly a prověrky pracoviště. Političnost práce školy byla zaručena nejen vzorným vyučováním v prvouce a vlastivědě, ale i náplní všech vyučovacích předmětů. Byly pořádány slavnosti ke všem výročím. Pracovnice VÚP s. Ciprová a zvláště s. Berdychová provedly průzkum vyučování průkopníků s. Karbana a s. Fabianové. Činnosti naší školy si hojně všímal i tisk, např. Květy, MY 50, Svobodné slovo, MF a nově založené Učitelské noviny.

Zájmové kroužky, které probíhaly většinou v družině, měly největší úspěch v technic- kých oborech. Ale i dramatický kroužek, který vedli členové Divadla čs. armády (nynější Vinohradské) měl pěkné výsledky. Pro SRPŠ byla pořádána besídka v Radiopaláci. Žáci několikrát navštívili kino, filmy např.: Čaroděj-Karamor, V.I.Lenin. V Ústředním loutkovém divadle hráli pro nejmenší: O velkém Ivanovi a Kouzelná galoše.

Při vyučování byl využíván úzký film, časopisy Ohníček, Vpřed, Pionýři, Mladý tech- nik a časopisy přírodovědecké. Na závěr školního roku byla uspořádána pro rodiče výstavka z ručních prací a z výtvarné výchovy.