Školní rok 1949/1950

Letošní rok byla 9. národní škola přeměněna na mládežnickou, kde všichni učitelé jsou příslušníky ČSM. Nový ředitel Rudolf Freudenfeld - Franěk ( 28 let ), učitelé T. Bartošová, I. Fabianová, V. Tesková, M. Venturová, M. Reitmayerová, V. Valterová, J. Karban, J. Laštovková, M. Vyšatová, A. Šmolková a M. Matoušková. Hlavní zásadou školy bude zřízení pionýrské organizace, přenesení práce na žákovskou organizaci. Na škole zůstává poloodborné vyučování a práce v pracovnách. Jednotliví učitelé si rozdělují práci v předmětech svých zálib a po- vinností ve škole rovnoměrně. Po slavnostním zahájení rozjela se škola plným proudem, bylo vzpomenuto Dne vítězství demokratického Bulharska a 11. září Dne horníků. Celá škola byla vyzdobena tak, aby ukázala důležitost hornického povolání při budování socialismu.

Závazky učitelů, z nichž podrobné plánování práce, naplnění osnov novým duchem, průzkum učebnic a předávání zkušeností se staly hybnou pákou práce učitelů. Soutěžení žáků přispělo ke zvýšení budovatelského úsilí celé školy. Nové SRPŠ si vytklo úkol podporovat školu ve všech jejích akcích ideologicky i hmotně. Předsedou byl zvolen Dr. František Votlučka. Spolupráce s patronem KS KSČ byla obnovena a jako spojka určen s. Jiří Lamař.

Na oslavě 28. října byli vyhlášeni první průkopníci práce z řad žáků na škole. Ve dnech 18. - 21. listopadu provedeno měření a vážení žactva pro statistické úřady. Na druhý den bylo provedeno očkování proti TBC.

Vyšší třídy vykonaly branné cvičení do Ruzyně a na letiště. Žáci školy navštívili výstavu sovětských obrazů. Na škole proběhly hospitace z Brazílie, Uruguaye, Kraslic a Votic.

V lednu 1950 začal nástup do 2. roku pětiletky. Byli vyhlášeni první úderníci a další průkopníci práce. V únoru 1950 oslava únorových událostí podtržená slavnostním slibem prvních pionýrů školy, závazky žáků i učitelů, konaná v Radiopaláci (viz do- bové noviny ). Celá škola nastoupila do měsíce vzorné práce. Pionýři požádali před- sedu SZŠO s. poslance L. Koubka o svolení pojmenovat svou pionýrskou skupinu jeho jménem. Od nynějška tedy máme na škole skupinu L. Koubka. Ten předal organizaci dar 2 000 Kčs.

Dne 7. 3. 1950 vyslechli žáci vzpomínkový projev ministra Nejedlého k 100. výročí narození TGM. K MDŽ odeslali žáci školy dopisy údernicím závodu ČKD Sokolov. Dne 14. 3. 1950 byla na škole ustanovena závodní organizace KSČ, jejímiž členy jsou všichni učitelé školy. Předsedkyní byla zvolena s. J. Lašťovková. V rámci boje za mír byla dětem vysvětlena mezinárodní situace a účast nás všech v boji za mír. Hospitace na škole vinohradského učitelstva a 100 posluchačů pedagogické fakulty, kteří budou pravidelně docházet dvakrát týdně do školy.

Změny v učitelstvu : místo s. Teskové s. Pecánková, za s. Valterovou s. Nebesařová a místo s. Matouškové s. Charouzová. Provedena podpisová akce míru a proveden výběr dětí na rekreaci podle zásluh. Prospěch na závěr byl v průměru 1,48. Sociální a zdravotní péče o děti byla zvýšena spoluprací školy s Výzkumným ústavem zdravotním, který zkoušel v naší škole nové způsoby preventivních opatření při epidemiích nakažlivých chorob.