Školní rok 1948/1949

Nastoupila nová ředitelka Terezie Bartošová. Začátek školy byl odložen o celý měsíc kvůli nebezpečí dětské obrny ve velkých městech. V září se věnovali učitelé studiu nových osnov a brigádám. Chodby školy byly vyzdobeny tak, aby vyjadřovaly ideu jednotné školy a nový socialistický řád. Do těchto příprav smutně zapůsobila smrt druhého presidenta dr. Beneše.

Vyučování začalo 30.9.1948 svátkem čsl. školy, kde děti uvítal člen Obvodní rady Smrčka a nová ředitelka T. Bartošová. Slavnost zpestřila díla B. Smetany z rozhlasu.

V důsledku zákona o jednotné škole změněn název školy z obecné na národní a po bývalé 5. obecné škole nastoupila 9. národní škola.

Zrušeny jsou i dosavadní školy chlapecké a dívčí a je zavedena koedukace. Městský školní výbor zřídil naši školu jako vzorovou.

Na škole pracují: Terezie Bartošová-Novotná (*1898), pracovala s prvními průkopníky globální metody na elementárním stupni. Jedenáct let pracovala v ústavě pro zmrzačené a pak studovala 4 semestry na Vysoké škole pedagogických studií. Dále Anna Šmolková-Nejezchlebová, Milada Jehlíková, Josef Karban, Zdeněk Novák, Jiřina Sychrová-Navrátilová, Milada Macháčková. Katolické náboženství vyučuje zvláštní učitelka Božena Stoklasová a Československé náboženství katecheta František Hlubocký.

Elementární stupeň 1. a 2. třída tvoří jeden celek. V 1. třídě se navazuje na mateřskou školu. Dětem jsou doporučeny hry a dostatek pohybu. Učivo každého týdne tvoří jeden celek. Základem celku je vycházka, protože chceme, aby věc, než o ní budeme s dětmi hovořit, hovořila k dětem sama. Druhá třída navazuje na první. Do konce pololetí používá tiskací latinky ve psaní a připraví děti na písmo psací. Ve 2. pololetí naučí děti tomuto písmu. Ve 3., 4. a 5. třídě se vyučuje poloodborově ve 3 pracovnách. Předměty se dělí na literní a technické. Ve 3. ročníku je vyučování z poloodborného celostní. Jazyk vyučovací s vlastivědou je v rukou jednoho učitele, který učí vlastivědu i ve 4. a 5. ročníku. Učebny jsou zařízeny přiměřeně předmětům, kterým se zde vyučuje. Členové sboru převzali povinnost vzorové školy. Osnovy požadují za největší uznání dobré práce žáka veřejnou pochvalu. Profil ředitele je vytčen v osnovách nové jednotné školy výrazně: odborně a politicky vzdělaný, uvědomělý. Stará subordinace v nové škole. Je nahrazena spoluprací, při které učitel je rádcem, který dovede rozvinout žákovskou iniciativu. Nová škola zařazuje do programu práce zájmové kroužky, doučovací skupiny a žákovskou organizaci ... Doučování nesmí být snižováno ke starému poškoláctví. Slouží k zamezení propadávání žactva. Výsledkem zápisu žactva je v 1. až 5. postupném ročníku 187 dětí. V říjnu bylo ustaveno nově (vzhledem k změnám v učitelstvu i skladbě žactva) SRP naší školy. To se hned usneslo pro zřízení maňáskového divadla do první třídy ( 6.108,80 Kč).

30. výročí vzniku ČSR bylo slaveno okázale, před školou byl zasazen na paměť jeden ovocný strom. Zvlášť vhodným způsobem byly oslaveny 52. narozeniny presidenta republiky K. Gottwalda - byl vyhlášen na všech školách týden vzorné práce. V prosinci obdržela škola mimořádnou dotaci 8.000 Kčs na knihy a pomůcky - dodá firma Tureček z Prahy XII, Lužická ulice číslo 40.

Naší škole jsou povoleny zájmové kroužky: pěvecký, malířský a vlastivědný. Novým opatřením pro školy je jmenování patrona. Naším se stal s. Frant. Micka z Prahy XII, Hradecká ulice číslo 17. Jeho úkolem je pomoc při vyřizování záležitostí na ONV, kde je jmenovaný členem. Záštitu, to je hromadný patronát nad naší školou převzala rada sekretariátu KSČ v Hybernské ulici. Poprvé se představil zástupce KSČ s. Černý na zakončení národopisně-politického pásma, které napsal pro naše děti školní inspektor s. Augustin Bartoš. Pásmo se jmenovalo Poslední koleda a byla v něm zachycena funkce koled v různých dobách a sociálním prostředí. Pásmo vyvrcholilo slibem, že všechno si musí nastupující mladá generace dobývat vlastní prací atd. Téhož dne vzpomněli jsme narozenin Stalina. Na pokyn městské školní rady studují učitelské sbory knihy o vědeckém socialismu. Pracovní schůze jsou dvouhodinové a pořádají se čtrnáctidenně. Pod dojmem projevu presidenta na zasedání ÚV KSČ bylo pro učitele vyhlášeno údernické hnutí "Proto společně plánujeme práci, hospitujeme a diskutujeme !"

Dne 21.1.1949 připravil náš pěvecký kroužek program upomínkové slavnosti u 25. výročí úmrtí V. I. Lenina. Slavnost byla ukončena stát. hymnami a Písní práce.

Děti dostávají v rámci mléčné akce denně 1/4 l mléka a jednu malou housku, jednou v měsíci 1/4 kg cukru a 1/4 kg tvarohu. Zdravotní stav dětí nebyl dobrý. V únoru 1949 byla uzavřena první třída 3krát pro spálu a 16 případů černého kašle. V březnu nastoupila nová učitelka Marie Venturová-Pokorná (*1913).

Při každém obvodním národním výboře jsou od 1.4.1949 zřízeny referáty pro školství, osvětu a tělesnou výchovu. Tyto vyřizují věci osobní pedagogů škol mateřských, družin, národních škol, středních škol, zvláštních a věci městských jeslí.

Žáci 3. až 5. tříd zapojili se do STM (soutěž tvořivosti mládeže) tak, aby splnili závazky k IX. sjezdu KSČ - ve sběru odpadových hmot, proti polním škůdcům... Na celé škole není žáka, který by propadl. Své výsledky zachycují v diagramech. Svátek matek proběhl v naší škole dobře.

27.5., v den IX. sjezdu KSČ, při společném shromáždění žáků, zahájeném proslovem předsedy žákovské organizace, bylo vyhlášeno splnění závazků k IX. sjezdu KSČ.

Jazykoví znalci považují pro dítě za psychologicky neúnosné učit se v elementární třídě dvěma jazykům. Jsou proti bilingvismu- tj. dvojjazyčnosti a proto se škola staví i proti bigrafismu- tj. proti čtení a psaní různými typy písma (psané a tištěné).

V červnu 1949 konal se zápis žactva na rok 49/50. Zápis se jeví takto:

1. třídy budou 4 (150 dětí), 2. třídy 2 (80 dětí), 3. třídy 2 (81 dětí), 4. třídy 2 (82 dětí), 5. třídy 2 (73 dětí).