Školní rok 1947/1948

Učitel. sbor: Irena Fabianová-Vášková, Helena Sulanová, Anna Šmolková-Nejezchle- bová, Vojtěch Přívozník, Jarmila Vlčková, Viktor Andrlík, Karel Štafl, Libuše Jamrožová-Šandová. Římskokatolické náboženství vyučuje zvláštní učitelka Božena Stoklasová, náboženství československé katecheta František Hlubocký. Ruštinou pověřena Alice Hyšková. K žádosti školníka Chvátala byla zřízena v přízemí obytná místnost vedle kuchyně. V I. poschodí probouráním příčky mezi sborovnou a kabinetem zřízena nová třída. Vedení školního rozhlasu bylo uloženo do zdi, čímž vzhled školy získal.

Na den 14.9.1947 připadlo 10. výročí úmrtí presidenta Osvoboditele, žáci a učitelé vzpomněli jeho díla.

23.9.1947 byla provedena tuberkulinová zkouška dětí školy. Den na to vyzvedla správa školy v kanceláři Okresní péče o mládež 12,95 kg čokolády pro 259 dětí (po 50 dkg za 2,50 Kč) a 269 balíčků sýra Gervaisse po 3,50 Kč. Během září byly v zubní ordinaci ošetřeny děti s vadným chrupem. Dne 2.10. zahájeno vyučování plavání v Tyršově domě. Přihlásili se téměř všichni žáci starších ročníků za poplatek 50,- Kč.

Pro uctění 400. výročí Slabikáře českého uspořádáno bylo vzpomínkové shromáž- dění pod záštitou ministra školství a osvěty JUDr. Jaroslava Stránského dne 5.10.47. Druhý den byly promítány schválené filmy, které se těšily mimořádnému zájmu: Milíř - film o pálení dřevěného uhlí, Podkova pro štěstí - propagace pro sběr odpadových hmot, Procházka po ZOO, Čápi - život čapí rodiny, Práce vorařů.

V týdnu Mikoláše Alše navštívili žáci výstavu "Monumentální M. Aleš" na Žofíně.

28. října byla uspořádána oslava a vzpomenuto společných bojů Čechů a Slováků v l. světové válce, vzniku republiky, Mnichova, revoluce v květnu 45 ...

Plenární schůze učitelstva V. okrsku Okresního pedagogického sboru (učitelstva Prahy IX, X a XII ) se konala 30.10. ve škole na Slezské ulici. Následně byla ustanovena místní školní rada v Praze XII.

Výbor rodičovského sdružení se rozhodl věnovat škole 3.000,- Kč, z toho 500,- Kč na knihy do knihovny, 1.000,- Kč na vazbu knih, 1.500,- Kč na zakoupení nových 2 amplionů a instalaci rozhlasu. K mikulášské nadílce opatřilo R. S. 300 kg jablíček. Zaměstnanci cestovní kanceláře Čedok, pánové Elbl a Bambas, zaslali škole 600,- Kč pro dva potřebné žáky. Čs. červený kříž pořádal v Lucerně 22.12.1947 nadílku, při níž bylo poděleno 7 žáků zdejší školy. Balíčky obsahovaly oblek, kondensované mléko, váčky kakaa, hrachu, čaje, mýdlo a čokoládu.

V lednu byla zproštěna služby paní učitelka Vlčková a nastoupila Anna Hollmanová- -Schlucksbierová.

Únor 1948

Reakce poražena - dějinná chvíle. Pracující lid, ROH a občané věrní tomuto státu stojí za vládou Klementa Gottwalda, která složila slib do rukou presidenta dne 27. února 1948. Byly utvořeny akční výbory, které se ujaly práce v duchu vlády. Akční výbor MŠO (min. školství...) usnesl se 25.2.1948 na výzvě k učitelstvu a profesorstvu všech stupňů, v němž oznámil, že vláda staré národní fronty se rozpadla vinou těch politiků, kteří zájmy národa i republiky podřídili reakčním sna-hám zahraničních kapitalistů. Naděje na rozvrat byly zmařeny rozhodným odporem ROH, pokrokových sil NF a nadstranických organizací.

Školní komise KSČ MŠO svolala 27.2.1948 učitelstvo a profesory do Slovanského domu k projevu, na kterém promluvil předseda ZŠO a doporučil řádnou očistu ve školách. Ministr prof. Zdeněk Nejedlý prohlásil mimo jiné: "Stalinův obraz do všech čs. škol! Zákon o jednotné škole do konce března 1948 do vlády!... Z vysokých a středních škol bude vymýcen konzervatismus !..."

Akční výbor ze zástupců učitelů národních škol utvořen i v Praze XII. Činnost zahájil 4.3.1948, předsedou byl zvolen K. Šebek.

Na neděli 7.3.1948 připadlo výročí 98 let od narození presidenta Osvoboditele TGM. Dne 5.3.1948 byla vykonána školní oslava, jejímž doplňkem byl i film Poslední léta TGM.

Zvláště hřejivý ráz měla slavnost čs-sovětského přátelství, kde vzpomenuto staleté úsilí pracujícího lidu, zejména slovanských národů o sociální, rasovou a národní svobodu, které dovršil Generalissimus J. V. Stalin. Za jeho vedení se spojily Slované poprvé v dějinách v pevný svazek. Ve druhé skupině doplněna slavnost recitacemi básní Bezručových a zapěním čs. a sovětské hymny.

Jan Masaryk zemřel. Ve středu 10.3.1948 v časných ranných hodinách skončil svůj život ministr zahraničních věcí dr. h. c. Jan Masaryk. Narodil se 14.9.1886 v Praze. Po Akademickém gymnáziu studoval na Vysoké obchodní škole v Bridgeportu v USA. Od roku 1907 do roku 1913 pracoval ve společnosti Crane v Chicagu. Od roku 1919 v diplomatických službách čs. republiky a v roce 1921 byl jmenován ataché na vyslanectví v Londýně, kde pracoval 16 roků, nakonec jako velvyslanec. V osudovém roce 1938 vykonal mnoho na britském ministerstvu zahraničí, aby informoval britské státníky o německé otázce v ČSR. Dne 1.4.1939 se vzdal funkce velvyslance a odjel do USA, kde propagoval čs. věc. Horlivě pracoval pro uznání naší vlády a stal se roku 1940 jejím zahraničním ministrem. Jedním z jeho prvních činů byl podpis spojenecké smlouvy se Sovětským Svazem 18.7.1941. Úzce spolupracoval s presidentem Rooseveltem. Během půl roku absolvoval 180 přednášek po USA a 31 konferencí. Zůstal ministrem zahraničních věcí i v obrozené vládě Gottwaldově, což je zřetelným svědectvím jeho zásluh. Zesnulý má vynikající místo v dějinách, zejména druhého odboje a těšil se velké oblibě za hranicemi i doma.

Národní směny vítězství dne 21.3. zúčastnili se všichni členové učitelského sboru naší školy a odpracovali 56 hodin. Po vitaminové akci (1 000 ks dražé na školu) bylo rozděleno mezi žáky zde 182 lahvičky rybího tuku po 200 ml v rámci akce proti křivici. Dále byli žáci poděleni pomeranči 1/2 kg za 10,- Kč. Za dodané pomeranče odevzdáno 2.640,- Kč.

Ve dnech 5.-9.4.1948 se konaly oslavy 600. výročí založení pramáti university Karlem IV. Ve výroční den předal president Beneš Karlově universitě obnovenou zakládací listinu, která byla za okupace zcizena Němci.

Slavnostní vyhlášení nové ústavy se stalo 9.5.1948 ve Vladislavském sále. Sněmov- na také přijala jednomyslně školský zákon. Dlouholeté úsilí, podvracené záškod- nickými politiky i neuvědomělými odborníky, vyústilo v radostný výsledek. Roky 1947 a 1948 ukázaly všemu učitelstvu, kdo je pro a kdo je proti!

Dne 8.5.1948 se žactvo zúčastnilo oslavy přejmenování Náměstí Petra Osvoboditele na Náměstí Říjnové revoluce (dnes I.P.Pavlova). Žáci, členové Junáka a Sokola stáli čestnou stráž u pomníčků po celé Praze v rámci oslav májových slavností.

Společnost Československého Červeného kříže, divize pro zemi Českou přivezla 22.5.1948 dárky našich dětí řeckým dětem (dlouhý seznam).

V týdnu před volbami do Národního shromáždění byly třídy a chodby vyzdobeny nástěnkami s vhodnými hesly a obrazy. Pro žactvo byly uspořádány denní deseti- minutovky, v nichž objasněna hesla: Kdo má republiku rád, přijde pro ni hlasovat a jiné. Z nejlépe vyzdobených 17 škol v Praze umístila se naše škola na 13. místě.

Dne 7.6.1948 abdikoval president republiky dr. Edvard Beneš. Národní shromáždění s politováním vzalo na vědomí jeho rozhodnutí a jménem všech občanů poděkovalo co nejvřeleji za vše, co pro náš stát a národ vykonal. V pondělí 14.6. byl na pražském hradě zvolen členy Národního shromáždění všemi 296 hlasy (byl jediným kandidátem) presidentem republiky Klement Gottwald, dosavadní předseda vlády a předseda KSČ. Dne 15.5. položil nový president s chotí věnce na hrob presidenta Osvoboditele a Jana Masaryka v Lánech.

Pod vedením nového presidenta, podle slov primátora dr. V. Vacka, lze už dnes při- pojit dovětek "Sjednotitele", půjdeme vstříc k šťastné socialistické budoucnosti.