Školní rok 1944/1945

Od 1. 9. 1940 do května 1945 jsou záznamy ve zvláštní knize /černá kronika/ 
Bohužel tyto záznamy nám nejsou k dispozici.

Od 9. 5. 1945 opět svobodni!


Revolučním hnutím v Praze ve dnech 5.-9.5.1945 byla zlomena nacistická krutovláda u nás, která neuznávala všeobecnou kapitulaci němců. Česká národní rada soustředila od konce roku 1944 pod svým vedením nejvýznačnější složky odboje. Povstání pražského lidu nemělo jednotného vedení. Rozšířilo se na venkov. Vedení ČNR vzalo na sebe risiko a dovedlo povstání k vítěznému konci. Nejmocnější zbraní byl rozhlas a barikády. Správa o postupu ruské armády ku Praze nás naplnila radostí. Nemenší zásluhu o naše osvobození mají naši západní spojenci, Britové a Američané, kteří mohutným náporem drtili německá vojska, až stanuli v západních částech naší vlasti. Nadšení obyvatel byl znásobeno, když se roznesla zpráva, že do Prahy přijede naše vláda. V 15.30 přistála na Kbelském letišti sovětská letadla, z nichž vystoupila naše vláda s maršálem Malinovským a sovětským velvyslancem Zorinem. S ministerským předsedou Fierlingerem přibyli do Prahy jeho náměstkové Šrámek, David, Široký, Gottwald, Ursiny a členové vlády Nejedlý, Klementis, Duriš, Ferenčík, Hasal, Kopecký, Lichner, Majer, Pietor, Procházka, Šoltéz a Šrobár. Auta a tanky Rudé armády provázely ulicemi československou vládu, která hned zasedla na své první schůzi. 16.5.1945 po více než šesti letech vrátil se do Prahy Dr. E. Beneš. Praha připravila triumfální uvítání a projevila svou vděčnost za boj a práva Čechů a Slováků. Po uvítání v salonku na Wilsonově nádraží a slavné jízdě Václavským náměstím a Národní třídou, bylo vlastní uvítání na Staroměstském náměstí. Po hymnách čsl a ruské zapěno Smetanovo "Věno". Po projevu minister- ského předsedy a primátora Vacka, sovětského velitele Prahy generála Gordova, promluvil president Beneš. Po projevu odpoledne vjel na Hrad, kde byl pozdraven čestnou rotou Rudé a Čsl. armády: "Pane presidente, buďte dlouho zdráv!"

Novým ministrem školství a osvěty se stal profesor dr. Zdeněk Nejedlý. Školní úřadovna dodala školám obrazy maršála Stalina, presidenta Beneše a TGM k výzdobě tříd a úředních místností.

Po skončení revolučního odboje v Praze, hned v prvních dnech, kdy se jednalo o likvidaci technické nouzové pomoci, staral se řídící učitel o uvolnění naší školy. Jednal s národním výborem v Praze XII, velitelstvím 6. praporu v Perunově ulici /podplukovník Brom/ a hospodářskou správou /št. kap. Eichler, prap. Hataš/. Po kladném výsledku opatřil první pracovní síly - zajištěné němce z internačních táborů v Praze XII. Za součinnosti všech členů učitelského sboru byly přestěhovány kabinety. S politováním zaznamenány ztráty a zničení pomůcek /přes 800 sešitů a 20 balení pastelek…/, které byly vybrány ze zamčených skříní. Po přestěhování lavic byli jsme připraveni zahájit vyučování 4. června.

3.6.1945 byla opět celá škola zabrána pro SNB a čsl. vojáky, povolané ke konání výjimečné vojenské služby.

18.6.1945 konala se schůze ředitelů vinohradských škol - usneseno intervenovati o uvolnění zabraných škol. Přes veškerou snahu byla škola po druhé vyčištěná, nábytkem opatřená a 20.6. opět zabrána SNB. Likvidace tohoto sboru děla se až do srpna a to příliš zdlouhavě.

Uvolnění školy stalo se až 27.8.1945. Po tomto datu postrádala škola dvě lampy z rozhlasového přístroje a dynamické ampliony. V červnu zůstalo v Praze XII 29 volných školních místností na 120 tříd. Naší škole přiděleny třídy při VII. Obecné škole dívčí na náměstí Jiřího z Poděbrad. Správa školy učinila všechna potřebná opatření k úspěšnému zahájení vyučování ve svobodném státě, na který jsme se tolik těšili.

Prvním revolučním činem ve školství bylo nařízení, aby žáci VI. až VIII. postupných ročníků obecných škol byly převedeni i s učitelem na měšťanské školy obvodu. Žáci naší VII. třídy přešli i s učitelem Nejezchlebou na IV. měšťanku chlapeckou. Dalším činem ve prospěch školy bylo založení Místních odborových rad učitelstva, na něž byla převedena působnost dřívějších školních úřadoven. Zde učitel Štafl byl zvolen jednatelem MORU.

Dne 11.11. byl pořádán Den radosti z osvobození všemi žáky pražských škol. Části programu konaly se v pražských divadlech, biografech, Lucerně a Smetanově síni. Naši žáci navštívili cirkus Apollo. Kulturní a osvětový referent hl. m. Prahy pořádal s okresní odborovou radou učitelů pro pedagogy všech kategorií osmidenní prázdninové ideologické kursy v Prachově u Jičína a v Průhonicích. Přednášky se konaly denně: o filosofických základech vědeckého socialismu, Košický vládní program, Nový pohled na českou historii, Učitelské organizace a reforma, Dějiny ruské revoluce, Škola v SSSR, Rudá armáda a naše armáda, Zahraničně politické problémy, Všeslovanská idea… Program doplněn intenzivním kursem ruštiny.

Nový primátor Dr. Petr Zenkl vystřídal Dr. V. Vacka, který byl primátorem hl. m. Prahy od doby války. Dr. Zenkl byl tak postaven v čelo Ústředního národního výboru.

Školní rok 1944/45 byl ukončen 12.7.1945. Zapsal Viktor Andrlík, řídící učitel.