Školní rok 1938/1939

Začátek roku spadá do doby velice vážné pro náš stát a celou Evropu, kdy jednání o celistvosti státu spěla k vyvrcholení. Prudký vývoj světových událostí způsobil, že pro zachování míru uloženy byly našemu národu přetěžké oběti, jež naše vláda, svými spojenci opuštěná a u vědomí, že je nutno zachovati národ, přijala.

Na místo řídícího učitele Žákovce nastoupil zatímně dosavadní definitivní učitel na VII. Obecné dívčí škole na Vinohradech pan Jan Podlena. Pod dojmem územních ztrát nebyly v tomto roce pořádány zvláštní oslavy XX. výročí naší samostatnosti a v den 28. 10. se ve školách vyučovalo.

30. 11. 1938 zvolen byl presidentem po odstoupivším dr. Benešovi dosavadní president Nejvyššího správního soudu JUDr. Emil Hácha. Dosavadní vláda gen. Syrového podala demisi a ustavena byla nová vláda v čele s poslancem Rudolfem Beranem. Ministrem vyučování v nové vládě byl jmenován profesor UK JUDr. Jan Kapras. Podle výnosu ministerstva školství a osvěty z 26. 11, byly obrazy bývalých presidentů vyňaty z rámů a uloženy do příslušných úředních archivů. Ze zabraných zemí republiky přišly do Prahy řady uprchlíků s dětmi, jež musely být přijaty do pražských škol a poskytnuta jim všestranná pomoc /k nám 15 dětí/. Mimořádné poměry v nichž děti žily, měly vliv i na prospěch ve škole. Proto při třídění žactva za I. pololetí vzat byl zřetel na příčiny.

Nové výnosy ministerstva školství a národní osvěty:

  1. V každé učebně musí býti na čelném místě zavěšen kříž s ukřižovaným Kristem.
  2. Učebny a úřední místnosti ve školách buď též označeny na čelné stěně středním státním znakem. Obraz TGM může být umístěn mezi obrazy význam. osobností.
  3. Název státu: republika Česko-Slovenská.

Odchodem 55-letých a vdaných žen ze služby školní uprázdnila se řada vedoucích míst, na něž byly ustaveni nejstarší učitelé ze škol. Tak opouštějí naší školu dva členové sboru - kolegové Trousil a Šťastný.

Výročí 89. narozenin TGM vzpomenuto bylo při vyučování 7.3. ve všech třídách přiměřeným způsobem.

Nové období českých dějin

Dne 14.3.1939 sešel se slovenský sněm v Bratislavě a prohlásil Slovensko za samostatný stát. Tím přestalo být součástí naší republiky. Současně vyhlásila svou samostatnost Karpatská Ukrajina. Byla ale obsazena maďarským vojskem. President Hácha s ministrem zahraničí Chvalkovským odjeli 14.3. do Berlína. Po dlouhé noční poradě s říšským kancléřem Adolfem Hitlerem, prohlásil president českého státu, že vkládá osud českého národa s plnou důvěrou do rukou Vůdce Německé říše. Tento se rozhodl přijati český národ pod ochranu Německé říše a zaručil mu autonomní vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost. Tato dohoda byla podepsána ve 3.55 ráno ve středu 15.3.1939. V týž den ráno počalo německé vojsko obsazovati české země. Kolem devátého hodiny dopolední přibyly první jednotky říšské branné moci do Prahy. Během dne byla obsazena všechna větší města našich zemí. Večer přijel na Hrad říšský Vůdce a byl přivítán vládou i zástupci města Prahy. Ve čtvrtek 16.3.1939 podepsal Vůdce na hradě výnos, kterým byl zřízen v českých zemích Protektorát Čechy a Morava jako součást Velkoněmecké říše. Říšským protektorem byl jmenován ministr Konstantin šl. Neurath. Velitelem německé armády v Čechách je generál pěchoty Blaskowitz. Ježto bylo německé vojsko ubytováno v některých pražských školách, bylo zde zavedeno střídavé polodenní vyučování se IV. obecnou školou v Praze XII. Uvítání říšského protektora svobodného pána šlechtice Neuratha dne 5.4.1939 bylo dnem svátečním a zúčastnila se veškerá školní mládež všech pražských škol. Školní budovy byly vyzdobeny vlajkami státními a říšskými.

Rozhodnutím státního presidenta Háchy se svolením říšského protektora jmenována po odstoupivší vládě Beranově nová vláda s ministerským předsedou divizním generálem Ing. Aloisem Eliášem.

Nové je jednotné národní hnutí Národní souručenství pro budování nového národního života s předsedou Adolfem Hrubým. Toto hnutí vešlo v život dne 1.5.1939 a zahrnulo téměř 100% všech českých mužů od 21 let.

V neděli 7.5.1939 byly uloženy k definitivnímu odpočinku na Vyšehradský hřbitov tělesné ostatky básníka K.H.Máchy. Stalo se tak za účasti obrovské části pražského obyvatelstva.

18.3.1939 nařízena byla revize žákovských knihoven. Vyřazené knihy byly přeřazeny do učitelské knihovny, revizi provedl učitelský sbor. Podle nařízení ministerstva školství byly ze všech místností školních odstraněny státní znaky a uloženy v kabinetě.

Dne 20.4.1939 v den 50. narozenin Vůdce bylo na všech školách prázdno a na školních budovách byly vyvěšeny vlajky.

19.5.1939 byla provedena revize knih učitelské knihovny a dle směrnic byly závadné knihy vyřazeny.

Před ukončením školního roku byla uspořádána schůzka školní pražské mládeže s primátorem JUDr. Klapkou na ostrově Štvanice. 23.6.1939 se žáci sešli na hřišti i s učiteli v počtu asi 700 a zasedli ke stolům bohatě opatřeným šálky kakaa, koláči a cukrovím. Pan primátor promluvil srdečně k dětem a přál jim krásného odpoledne. Na slavnosti koncertovala hudba a nálada byla zvýšena, když pan primátor obešel stoly a s dětmi pohovořil. Průběh celé slavnosti se zdařil znamenitě.

Během prázdnin vyskytly se v některých krajích případy onemocnění dětskou obrnou, ta byla zavlečena do Prahy. Proto byl začátek školního roku 1939/40 posunut až na 8.10.1939.

O prázdninách se do naší budovy přestěhovala IV. měšťanská škola chlapecká z Moravské ulice.

1.9.1939 vypověděla Anglie a Francie válku Německu, které podniklo válečné tažení do Polska k úpravě východních hranic.

Dne 9.9. dovršil svůj 55. rok řídící učitel Jan Podlena a byl zproštěn činné služby a přeložen na trvalý odpočinek. Působil na zdejší škole pouze jeden rok.