Školní rok 1937/1938

Učitelský sbor beze změn - učitelé Šťastný, Andrlík, Chládková, Kuncová, Trousil. Náboženství římskokatolické učí slečna Schwarzerová, československé pan Oliva.

President osvoboditel nám odešel 14. září 1937. Zármutek nad velikou ztrátou je zmírněn vírou, že nás opustil, když své dílo dokonal a že nás opustil v přesvědčení, že jeho dílo zachováme a budeme v jeho duchu pokračovati. Tělesné pozůstatky TGM byly převezeny 17.9. do Prahy a v Plečnikově sále sloupovém byly vystaveny. Bylo nejvýš dojemné, jak obrovské zástupy lidu v šestistupech od Hradu až ke Stadionu osm i deset hodin i v noci vydržely, aby se mu naposled poklonily. 21. 9. se konal slavný pohřeb. Z pražského hradu 7 km dlouhou cestou na Wilsonovo nádraží, odkudž jeho ostatky byly převezeny do Lán a uloženy na hřbitově po bok jeho ušlechtilé choti Charlotty, jež zemřela před 14 lety. Nad rakví promluvil president E.Beneš. Dojemný byl závěr jeho řeči: "Volám Vás všechny bez výjimky, od leva do prava, všecky bez rozdílu volám Vás v duchu a v památce našeho prvního presidenta k splnění jeho odkazu a k dobudování jeho díla-naší spravedlivé, pevné, nezdolné, vývojové humanitní demokracie!"

Hudba ve škole: vyučování zpěvu na našich školách se může dařiti, doprovázíme-li jej řádným hudebním nástrojem. Učitelé mají vlastní housle. Naší V. obecné škole dívčí, jež získala před lety zrušením kaple harmonium, daroval vloni krásné piano pan Fr. Brož, spolumajitel továrny na piana. Vedle toho zakoupil si piano pan učitel Hrdina - od vdovy po bývalém školníkovi, takže teď mají dívky dvě piana a jedno harmonium. Proto řídící učitel chlapecké školy /níže podepsaný/ požádal nejštědřejšího podporovatele naší školy - Výchovné sdružení o zakoupení pianina. Toto vyhovělo a koupilo od fy Brož, Spálená ulice, Praha II, krásné nové pianino, jež má krámskou cenu 8 800 Kč, ale které pan továrník Brož pro tuto školu prodal za 4 000 Kč, a to ještě na dvě splátky. Šlechetný čin tento jistě dlužno po zásluze oceniti /bylo o něm též psáno v Pražském školství, časopise učitelstva/.

Letos opět zavedlo Výchovné sdružení udělování přesnídávek dětem nemajetným. Upuštěno od mléčné akce, na místě mléka dostávají potřební žáci housky mazané máslem.

22. 11. se konala besídka pod heslem "Šetři!" Byly předneseny básně o spořivosti a výstup mezi šetrným a marnotratným chlapcem Prasátko štěstí. Ve druhé veselé části byly předneseny veselé básně Husí odkaz, Balada o pětce a byly krásně provedeny Národní tanečky s doprovodem klavíru. Zdařilá besídka byla ukončena s výtěžkem 1 600 Kč.

Zemřel JUDr. Karel Baxa - první primátor a první předseda městského školního výboru hl. m. Prahy /5.1.1938/.

Dne 1.2.1938 vstoupil do platnosti nový školní a vyučovací řád. Pan ministr školství povolal řídícího učitele zde Václava Žákovce do disciplinární komise, zřízené při ministerstvu školství pro učitelstvo, jehož se týká toto vládní nařízení.

Péče o chrup: MUDr. Drtinová-Loewenbachová prováděla kontrolu zubů v naší škole. Rodičům dětí s pokaženým chrupem se dostalo upozornění na tuto okolnost současně s vybídnutím, aby se postarali o nápravu.

25.4.1938 skonal bývalý ministr národní obrany a ministerský předseda František Udržal.

Přihlášky žáků do středních škol: 2.5. byla rozeslána ředitelstvím středních škol frekventační vysvědčení s osobními listy uchazečů. 19 žáků se přihlásilo do I. čsl. státního gymnasia v Praze XII. Slovenská 27, 5 žáků do II. gymnasia na náměstí Jiřího z Lobkovic, l žák do státní reálky v Praze XII, Na Smetance a 1 žák do státního gymnasia Kodaňská 14.

Poněvadž se po 20. 5. začaly stahovat zlověstné mraky nad naší republikou, bylo na základě usnesení naší vlády provedeno povolání jistého počtu branců k mimořádným cvičením. Tak byl povolán i náš učitel Viktor Andrlík.

Volby do obcí: 22.5. se konaly volby do ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy a 29.5. do místního národního výboru na Královských Vinohradech. Do ústředního zastupitelstva bylo zvoleno 26 národních socialistů /142 430 hlasů/, 17 komunistů /90 471/, 14 čs. soc. demokratů /77 535/, 12 národ. sjednocení /64 784/, 7 strany lidové /37 542/, 7 živnostníků a obchodníků /35 734/, 6 národní ligy /29 270/, 4 republikáni /19 567/, 3 sudetoněm. Strana Henleina /15 423/, 2 židovská strana /9 006/ a 1 národní obce fašistické /8 035/, 1 čsl. domova /8 212/.

Primátorem byl zvolen PhDr. Petr Zenkl a jeho 3 náměstci.

Hold dětí presidentu republiky: 25. 5. v předvečer jeho 54 narozenin. Na Pražský hrad přišlo asi 45 tis. dětí, z toho z naší školy 105 žáků. President přijal deputace žactva z jednotlivých zemí naší republiky a přihlížel pak téměř dvě hodiny průvodu mládeže.

Vystoupení žactva národních škol pražských na Masarykově stadionu. Krásné zahájení X. Všesokolského sletu bylo slavnostní veřejné vystoupení žactva praž- ských obecních a měšťanských škol. Pod vedením učitele Trousila se také žáci naší školy zúčastnili. Přesto, že se spustil silný liják a krupobití, cvičení se vydařilo znamenitě.

Z podnětu primátora Zenkla se konala na školách sbírka na obranu státu. V celé Praze se vybralo 839 tisíc Kč, v naší škole 1 200 Kč.

Zakončení roku 1937/38: poněvadž podepsaný řídící učitel Václav Žákovec odchází na trvalý odpočinek, použil konec roku k rozloučení. Výchovné sdružení mu uspořádalo přátelský večer v Riegrových sadech. Školní rok byl ukončen dříve 15.6., protože školní budovy byly uvolněny na X. všesokolský slet.