Školní rok 1935/1936

Po Václavu Částkovi nastoupil Václav Žákovec. 13. 10. se konal dětský den pod heslem "V dětech jest národ věčný" a měl upozornit na fakt, že v naší republice strádá 300 tisíc dětí. Při této akci byla vyhlášena sbírka na Vinohradech, která vynesla 13 043 Kč, tedy výtěžek velmi krásný.

Oslava 28. října v naší škole proběhla za účasti žáků i četných rodičů. Uprostřed ozdobeného jeviště v zeleni stála busta pana presidenta, kolem níž tvořili čestnou stráž sokolíci, žáci našich V. tříd. Slavnost počala fanfárami z Libuše na gramofonových deskách, pak krátkou úvodní scénou, v níž se sokolíci a děti potkávají na ulici a vypravují si o dnešní slavnosti, dále 10 hochů a 5 děvčat recitují báseň 28. říjen od Miloslava Dismana, dále uctění mrtvých legionářů Macharovou básní Popraveným legionářům. Žáci V. B přednesli Pochod republikánské mládeže od Jaroslava Křičky, dále zněly státní hymny.

Ministerský předseda Malypetr podal 5.11.1935 demisi. Pan president jmenoval dosavadního ministra zemědělství Milana Hodžu ministerským předsedou. President osvoboditel abdikoval.

Sobota 14.12.1935 bude důležitým mezníkem našeho národa. T.G.M. předložil své rozhodnutí vzdáti se úřadu, jež 17 roků zastával. Za svého nástupce označil president dra Edvarda Beneše, ministra zahraničních věcí a dlouholetého svého spolupracovníka. Stažená presidentská vlajka na lánském zámku je nám symbolem zakončení první epochy v dějinách naší republiky. Spontánní volba dra E. Beneše /340 hlasy ze 440/ jest zárukou národu i státu, že bude splněn velký odkaz našeho milovaného presidenta Osvoboditele.

Výchovné sdružení a učitelů: výbor tohoto sdružení se rozhodl po návrhu učitelů umístiti radioaparát trvale ve sborovně /dosud byl v první třídě a neustále se půjčoval na besídky apod./ v prvním patře, kam bude přemístěna ředitelna z přízemí. Z této nové ředitelny se zařídilo vedení do všech tříd i do dívčích, dále do tělocvičny, kam byl zakoupen nový dynamický amplion a umístěn na západní její stěně. Za účelem dorozumění byly zřízeny dva domácí telefony z ředitelny do tělocvičny a opačně. Dále se ve třídách vyměnily zásuvky za nové pro dobrý chod rozhlasu. Celé toto dalo provésti Výchovné sdružení svým nákladem firmě Jiří Janda. Dále bylo důkladně opraveno jeviště. Předsedou byl opětně zvolen MUDr. Jan Řípa, vrchní odborový rada ministerstva sociální péče, bytem v Královských Vinohradech, Hradešínská 24. Následuje seznam členů.

Dne 20.1.1936 skonal ve věku 71 let Jiří V., šlechetný král anglický.

Presidentskými listy byl v lednu 1936 zproštěn funkce ministra školství JUDr. Jan Krčmář po dvou letech práce. Nově byl jmenován PhDr. Emil Franke, dosavadní ministr pošt a telegrafů.

86-té narozeniny presidenta - Osvoboditele byly slaveny se stejnou vřelostí jako v minulých letech. President odmítl návrh senátu na národní svátek 7. března, den jeho narozenin.

V pátek 6.3. vysílal náš rozhlas krásnou relaci, v níž mluvil i pan ministr školství Franke a vysílány byly krásné české a slovenské národní písně za doprovodu orchestru R.F. řízeného Otakarem Jeremiášem. Po oba dni naslouchali všichni naši žáci ve třídách. Pak následovala společná oslava v tělocvičně. Po vhodné básni promluvil řídící učitel Žákovec a žáci V. třídy zazpívali píseň Sláva Tobě…

11.3.1936 byla uspořádána péčí paní uč. Chládkové besídka s námětem Čistota - půl zdraví. Tato besídka se krásně vydařila po mravní i hmotné stránce /930 Kč sbírka/.

Dary: Osvětový odbor hl. m. Prahy daroval pro ředitelnu zdejší školy krásný dubový plochý psací stůl od firmy Jerry za 790 Kč, později pak i nové křeslo. Poněvadž byly vycpaniny v II. našem kabinetu porušeny z části moly a sbírky hmyzu zle postiženy rušníkem musejním, dal se kabinet do pořádku. Pan Eduard Kudlička provedl vyčištění, opravy a desinfekci všech vycpanin a doplnění sbírky hmyzu za 533 Kč. Záložna vinohradská darovala škole 100 Kč, za něž byly zakoupeny čtyři nové kalamáře pro učitele a šest desek na seznamy. Se souhlasem školního výboru bylo vyřazeno 41 obrazů nevhodných pro republikánskou školu. Knihovna pro nemajetné žáky čítala letos 464 knih a učebnic.

Na žádost řídícího učitele a s podporou rady hl. m. Prahy byly zřízeny schody vedoucí podél hradby I. čsl. státního reálného gymnasia a naší školy, jež spojují tak nejkratčeji Slovenskou a Kladskou ulici. Schody byly odevzdány k používání veřejnosti 20.5.1936.