Školní rok 1934/1935

V tomto roce bylo upuštěno od globální metody učebnice Sluníčko, opět byla zavedena čítanka Kožíškova Poupata. Další učebnice byly: Keprtova Čítanka Jaro, mluvnice J. Müllera Mateřská řeč a Matolinova Početnice.

Hned v září zemřel na záškrt jeden chlapec a jedna dívka na Dívčí škole. Opět byla zavedena mléčná akce. V listopadu učitel V. Trousil vypadl z elektrické tramvaje a zlomil si ruku v rameni. Měl dovolenou do konce školního roku.

9. října byl v Marseille zastřelen srbský král Alexandr I. a francouzský ministr zahraničí Louis Barthon.

28. října proběhly oslavy společně s Dívčí školou a zúčastnily se jí i rodiče. Na jevišti tělocvičny krásně vyzdobené národními barvami a květinami stála busta TGM. Pěkný program zaranžovala ochotně paní učitelka Chládková. Z programu uvádíme:

  1. Fanfáry z Libuše (gramofonová deska)
  2. Divadelní scéna s dětmi a babičkou
  3. Proslov žáka Heřmanského k významu 28. října
  4. Promluva babičky k dětem o 28. říjnu
  5. Sborová recitace Macharovy básně Popraveným legionářům
  6. Několik oslavných básní přednášených žáky a žákyněmi škol
  7. Pochod mládeže My jsme děti republiky ČSR - zpívaný všemi dětmi
  8. Státní hymny
  9. Doslov babičky

3. prosince se konala valná hromada Výchovného sdružení. Dosavadní velmi zasloužilý předseda Ing. Bičiště resignoval, protože jeho syn opustil zdejší školu a přešel do střední školy. Za předsedu nového byl zvolen JUDr. Jan Řípa, odborný rada ministerstva sociální péče.

6. prosince pěknou mikulášskou nadílku z péra učitelky Chládkové provedli členové Výchovného sdružení s žáky V. třídy.

8. prosince po stížnosti učitelského sboru dívčí školy na žáky kupecké školy byla tato škola - dvě třídy - přemístěna na chlapeckou stranu do přízemí.

21. prosince odevzdaly děti zdejší školy pod vánoční strom vinohradských dětí na Vinohradské náměstí 18 balíčků prádla a šatstva, na hotovosti 543,50 Kč. Téhož dne byla vzpomenuto ve třídách 100. výročí národní hymny Kde domov můj.

Chudým dětem naší školy daroval na vánoce Ošacovací komitét na Královských Vinohradech 4 zimníky, 6 šaty a 2 botky. Městský školní výbor sdělil dopisem, že školník není povinen v neděli konati jakoukoliv službu, ani se ve škole sdržovati, když se postará o bezpečnost budovy.

3. května přednášel učitel F. A. Elstner dětem III. - V. tříd na thema: Bezpečnostní hodinka s diapositivovými obrázky a filmem, a o výpravě Modrého teamu do Afriky s filmem. Přednášející byl výpravy do Afriky vůdcem.

19. května se konaly volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Volilo se ve školních budovách. Na české straně přinesly volby jen nepatrné přesuny mandátů, kdežto na straně německé byly velkým překvapením. Nová německá strana Henleinova vyšla z voleb s velkou většinou mandátů, takže ostatní strany německé staly se po volbách téměř bezvýznamnými.

27. května uspořádalo Výchovné sdružení pro děti besídku, při níž byly provedeny MUDr. Drimla: Kašpárek kuchařem, Třírohá kráva, Záhadný dárek, Jak jísti zdravě, Prach - náš vrah. S dětmi nacvičila pí Marie Jiřinová.

1. června učitel Vinš se svými žáky podnikl výlet autobusem na Skalku, Karlštejn, Křivoklát a do Lán. Zdařil se dokonale a bez nehody.

Fysikát hl. m. Prahy za součinnosti společnosti Péče o chrup školní mládeže v ČSR při ministerstvu veřejného zdravotnictví a čsl. Červeného kříže počal letos s plánovitou péčí a vyšetřováním chrupu žáků I.tříd.

Školní rok 1934/35 skončil výjimečně 22.6., jelikož školy byly propůjčeny účastníkům sjezdu katolíků čsl. republiky a pak sjezdu legionářů a pokrokových organizací.

V červnu se rozloučili učitelé a děti s druhým zdejším řídícím učitelem Václavem Částkou, jenž odešel do pense.

Dopsal 30. srpna 1935 Václav Částka, řídící učitel (pokračovatel kroniky školy po prvním řediteli Pavlíkovi).