Školní rok 1933/1934

Jako čítanka v I. třídě bude zavedena Sluníčko od B. Tožičky a J. Korejse místo Kožíškových Poupat. Tím se zavádí do školy metoda globální, kteráž vzbuzuje vzrušující projevy na učitelských schůzích, novinách, i v řadách rodičů. Podle nařízení min. školství a nár. osvěty zavádí se sešity normalisovaného formátu 148x210 mm. Dále je tu nový zákon o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců, také učitelů a profesorů veřejných škol. Výnos další zavádí oslovení "paní" pro ženské osoby učitelské provdané i svobodné.

28. říjen byl tento rok zvlášť okázalých oslav. Na pěkně vyzdobeném jevišti tělocvičny v bohaté květinové výzdobě stála busta pana presidenta. Řídící učitel promluvil o osvoboditelích národa, vzpomenuto J.J.Švece a K.Vašátky, jejichž pozůstatky byly slavnostně uloženy v Památníku odboje na vrchu Žižkově. Děti sehrály dvě scény. Děvčata Sen o zlaté svobodě, hoši v národních krojích představovali země republiky a přinášeli pozdrav panu presidentovi.

10. listopadu odpoledne uspořádalo Výchovné sdružení pro děti obou škol předvádění modelů letounů na polích u vršovických kasáren. Předvedl pan Bartošek, majitel firmy Model depot. Dobrovolný příspěvek diváků 1143,15 Kč byl odveden výboru národní letecké sbírky.

7. prosince bylo slavnostní zahájení Vánočního stromu republiky na Vinohradském náměstí. Byla to hlavní slavnost všech stromů Velké Prahy na paměť 10. výročí zdejší Péče o mládež.

14. února odstoupila dosavadní vláda Malypetrova. Novým ministrem se stal JUDr. Jan Krčmář - profesor právnické fakulty UK.

24. dubna zemřel arcibiskup pražský Dr. F. Kordač (do roku 1931) a byl pohřben v arcibiskupské hrobce v chrámu sv. Víta.

1. května vzpomenuto 30. výročí úmrtí Antonína Dvořáka a 12. května 50. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Pěvecké župy české uspořádaly v Průmyslovém paláci na oslavu obou velikánů české hudby veliké festivalové slavnosti. Dospělých pěvců bylo 5 600 a účinkující mládeže 11 000. Také v naší škole byla uspořádána 15. května besídka. Pan učitel Kubát hrál na housle, na piano doprovázel ho předseda Výchovného sdružení pan ing. Bičiště.

1. května ve vinohradské nemocnici zemřel žák II. třídy Karel Nový, a to na záškrt a spalničky. V této době ve škole onemocnělo spalničkami až 16 dětí ze třídy.

24. května byla na hradě pražském volba presidenta republiky. Po čtvrté byl zvolen 84-letý TGM. Ve školách bylo volno, aby se děti mohly zúčastnit holdu nově zvolenému presidentu, když projížděl ulicemi Prahy.

V červnu došlo k ukončení letošní mléčné akce. Úhrnem darovalo Výchovné sdružení oběma školám 3 112 porcí mléka s houskou za 2 334 Kč. Členové učitelského sboru odváděli měsíčně po 1 Kč na Bolzanův sirotčinec učitelský.