Školní rok 1923/1924

Letos bylo o 54 žáků méně než vloni - 235. Ve škole zavedené kárné lístky. Nové předměty Občanská nauka a mravní výchova a Ruční práce výchovné . Konference učitelů se přimlouvá za to, aby vyučování jazyka německého bylo z obecné školy odstraněno. Zdůrazněno opětné přetěžování žactva. Vyučování různých náboženství nijak nepůsobilo nevraživost mezi žáky, k čemuž přispívali učitelé. Pomocná škola rozšířena na dvě třídy. Za příčinou bádání pedagogického sestaveny a vyplněny zvláštní archy. Školné na IV. ročníku při městských školách bylo Prahou zrušeno.

Ředitel František Pavlík podal žádost do pense a byl při všeobecných volbách zvolen do místního výboru Prahy 12 /dříve Vinohrady/ za stranu čsl. nár. dem. Celkem ve škole působil 41 roků. Při ukončení školního roku rozloučil se s ním sbor učitelský, žáci i rodiče věnovavše mu podobizny školy, sboru učitelského i žactva. Také sbor učitelský sousední školy dívčí překvapil ho i se žákyněmi tklivým rozloučením. Také zemřel první zdejší katecheta J. Hofmann. 9.9.1923 zemřel Alois Bureš, poslední starosta zdejší obce z doby starého volebního práva. Přišel jako mladý nezámožný stavitel v době, kdy obec naše byla malá osada s jednotlivými hospodářstvími tu a tam v polích. Tu vyvinul rozsáhlou činnost jako stavitel i veřejnou k rozkvětu města. Veškeré školní budovy vinohradské, Národní dům, kostel svaté Ludmily, městské divadlo, tržnice, krásné dvoje sady, vodovod, el. tramvay atd. vystavěla obec když ne jeho iniciativou, tedy za jeho vydatné spoluúčasti. Starostou města Vinohrad byl od roku 1911-1919.

3.2.1924 zemřel president USA Woodrow Wilson. S jeho přispěním takřka rozho- dujícím zrodila se naše svoboda. Náš národ jest mu nesmírnými díky zavázán, že pravda ve světové válce zvítězila nad lží, mravnost nad nemravností, kultura nad barbarstvím.

Tento rok zemřeli také dva žáci: Vl. Lacina v lázních Grado v Itálii a A. Sazovský na spálu. Ve škole byla čtyřikrát spála, 21 spalniček, 57 příušek, l záškrt a 1 plané neštovice.

Školní výlet podnikli školní učitelé se svými žáky na Karlův Týn. 27.10. byly společné slavnosti pátého výročí samostatnosti v Národním domě na Vinohradech. Při tom provedeny byly produkce zpěvní, deklamatorní a tělocvičné. Slavnosti zakončeny byly národními hymnami, jež zapěny byly Pěveckou školou umělecké výchovy. 1.3.1924 konala se ve všech třídách oslava stých narozenin B. Smetany. Některé jeho přístupné písně byly žactvem zapěny. Dne 18.3. téměř všechno žactvo naslouchalo zdejší lidové zpěvohře Prodaná nevěsta.

Dne 3.5.1924 byla věnována vzpomínka památce Štefanikově, jenž před pěti lety zahynul. Téhož dne v podvečer dne matek byla k žádosti "čs. ochrany matek a dětí" propagována úcta k matce. Návštěva biografu i pro filmy poučné omezena co nejvíce. V bio Slavii "Po stopách divoké zvěře", v Minutě "Ze života zvířat ve vodě i u vody, Výroba kapesních hodinek, S tažnými ptáky do Afriky". Zemská školní rada připomíná učitelům, že žactvo nesmí vyučujícím osobám v jakékoliv formě dávati dary. Místní školní rada určuje paušál na mytí a čištění v roce 1924: 1 m čtvercový podlahy 60 hal. ročně, v tělocvičně 50 hal., k tomu 200% drahotního příplatku, celkem zde 2 462.64 Kč. Na inkoust 188 Kč /na jednoho žáka 80 hal./, za praní ručníků týdně za kus 6 hal. = 40.80 Kč, na výlet žactva 200 Kč. Na vyučovací pomůcky Kč 490, na školní potřeby 2 800+300 Kč, na kancelářské potřeby 340 Kč /na třídu 90 Kč, na ředitelnu 63 Kč, tedy 352 Kč v tiskopisech/, na semena pro školní zahradu Kč 100 /neupotřebeno-není zahrádky/, na čítárnu Kč 43, na drobné správky Kč 100, na formelu Kč 150, na úklid tříd dvakrát týdně Kč 1 632 ročně. Pamětní knihy, kroniky, katalogy apod. odevzdati do městského archivu. Okresní školský výbor nařídil opak.

Učitelstvo dostává 1 m kubický plynu po Kč 1.60, jeden metric.cent koksu po Kč 24. Žáci smějí v tělocvičně cvičiti jen ve střevících a školník denně musí tělocvičnu vytírati.

Mezi největší dobrodince školy náleží stále Komitét pro ošacení chudé školní mládeže.

Pro všechny vinohradské školy dala fa Baťa 389 párů bot za 19 403.90 Kč, dále rozdáno 106 obleků za 14 449 Kč a 86 dívčích šatů za 13 119 Kč. Záložna Vinohrad- ská věnovala 42 Kč na pomůcky, Městská spořitelna darovala všem žákům první třídy spořitelní knížky s vkladem 1 Kč. Státní nakladatelství zaslalo pro chudé žáky 41 početnic a mluvnic. Několik žáků bylo vysláno na náklad obce do Kolince na Šumavě. Jména žáků nejsou škole známa.

Tolik první kronika 5.obvodu chlapecké školy na Král. Vinohradech 1903-1924.