Školní rok 1922/1923

Škola ve svém vychovávání a vyučování dbala toho, aby ve svých svěřencích budila a pěstovala lásku k vlasti, národu, k representantům státu, úctu a poslušnost k zákonům, smyslu pro pořádek, práci a šetrnost. Němčině jako jazyku nepovinnému vyučovali dva učitelé ve IV. třídě celkem 61 žáků. Dne 21.2.1923 byla uspořádána pro žactvo smuteční slavnost za zesnulého ministra financí Aloise Rašína. Také 13.5.1923 zesnula choť presidenta Charlotte Garrigue Masaryková, rodem Ameri- čanka, smýšlením Češka. Čest budiž vždy vzdávána šlechetné paní! Příjezdem francouzského maršála Foche 14.5.1923 učitelé uvedli na paměť, co pro nás znamená vítězství Dohody pod vedením tohoto muže nad Německem a R.U. Toho dne na Vinohradech byla Jungmannova třída pojmenována třídou maršála Foche. Novým ministrem školství a národní osvěty byl jmenován 9.10.1922 Rudolf Bechyně, člen čs. soc. dem. strany. Z výnosů školní rady je patrno, že každá škola má míti svou státní vlajku nebo prapor. Dále se má dbáti opatrnosti proti krádežím školních pomůcek.

Od 1.1.1923 sloučena naše Vinohradská obec s Prahou. Tvoří sama pro sebe XII. část.

Správní komise zakazuje školníkům prodávati cukroví a jiné pamlsky.

Ředitel školy František Pavlík oslavil šedesáté narozeniny /od roku 1902 psal dosud tuto kroniku/.

Všichni žáci všech tříd byli také letos členy dorostu čs. červ. Kříže. Škola i jinak pěstovala mezi mládeži soucit a pomoc strádajícím. Z celkového počtu 283 žáků naší školy vybral školní výbor 118 potřebných. Ústřední správní komise vložila do rozpočtu na rok 1923 1 mil. Kč na tyto potřeby pro chudé žactvo. Z dotace na učební pomůcky - ročně 50 Kč na školu a 30 Kč na třídu, bylo navrženo zakoupiti knihu Škola a její dílo, pravítko na tabuli a něco knih do žákovské knihovny.

Školský zákon zavádí nový předmět Občanská nauka a výchova a v roce 1923-24 vejde v život. Učitelé i letos pěstovali časté styky s rodiči žáků, aby škola s rodinou ve výchově mládeže se doplňovaly. Žáků zpustlých nebylo. Toulavými hochy ukázali se Evžen Kupka a Fr. Schnedorfer ze IV. A. Oba nebyli vychováni rodiči a nyní se od nich rádi zatoulají. Výnos ministerstva školství prospěje výchově tím, že lze propouštěti děti ze školy, které chodily plných osm roků do školy. Chování žactva bylo celkem dobré. Z mravů 3. stupně bylo jen tři, 2. stupně 31 a ostatní byly jednotky. O prázdninách bude v Jílovém 14-ti denní kurs pro učitelstvo pro vycvičení ve vedení ručních prací chlapeckých. Jednomyslně nedoporučeno žákům Kostymní dětskou zábavu, již pořádal dámský odbor Ústřední matice školské. Kniha Seifertova Přírodou a životem k čistému lidstvu není přípustna do žákovských knihoven.