Školní rok 1921/1922

Počátek roku vykonán 1. září slavnostním způsobem a konec 28. června 1922. Vyučovalo se nepřetržitě po celý rok, němčině se nevyučovalo. Na počátku roku podáno bylo pseudonymní udání zemské školní radě, že se na Královských Vinohradech uměle udržují pobočky, že se zapisují děti neexistující. Udání podepsal V. Staněk. Na policii nebyla jeho totožnost zjištěna. Po bedlivém šetření nebyly zjištěny žádné podvody se strany učitelstva… Že se jednání o uzavření poboček školy protáhlo, učinil udavač koncem školního roku nové udání, podepsav funkcionáře zdejšího gremia potravinářů, kteří prohlásili, že bylo jejich jmen zneužito.

Mládež byla při každé vhodné příležitosti poučována a nabádána k lásce k vlasti a k národu a k úctě před zákony. 26. září 1921 bylo vzpomenuto záslužné činnosti A. Jiráska. Okázalým způsobem bylo oslaveno sté výročí narození K. H. Borovského v národě i ve školách. Zdejší Sokol působil při výchově mravní i vlastenecké mezi těmi našimi žáky, kteří v Sokole cvičí. Kontakt byl se školou udržován dotazy po chování se cvičenců ve škole. Ministrem školství jmenován byl 26.9.1921 slovenský lékař a politik dr. Vavro Šrobár a zemským školním inspektorem zdejší okresní školské inspekce se stal Vojta Beneš /nar. 1878 v Kožlanech/, bratr dr. Eduarda Beneše.

Škola i žáci byli obmyšleni některými dary. Od Komitétu pro ošacování chudé školní mládeže 8 párů bot, 6 kabáty a 6 kalhoty. Dva žáci obdrželi od čs. Červeného kříže 2 punčochy. Zdejší Městská spořitelna podarovala všechny žáky I. třídy spořitelními knížkami se vkladem 1 Kč. Žákovská knihovna čítá 337 knih, učitelská 316. U žáků bylo 1158 výpůjček. Někteří žáci docházeli na zpěv a kreslení do škol Umělecké výchovy. Do kursu pro nevýřečné děti nepřihlásil se opět nikdo.