Školní rok 1920/1921

Ministrem školství a národní osvěty stal se univ. prof. Josef Šusta z tzv. úřednického kabinetu. Dle výnosu ministerstva mohou se hlásit učitelé i učitelky Velké Prahy do hudebně pedagogického oddělení státní konzervatoře. Též se nařizuje, aby žactvo napomenuto, aby šetřilo turistických značek v okolí Prahy. Školní rada svoluje k půjčování tělocvičny ve středu večer čs. ústředí rekreačnímu za součinnosti YWCY. Při Masarykově akademii práce připravena poradna pro volbu povolání.

Městská školní rada se usnesla zrušiti školní kapli a učiniti z ní konferenční síň pro schůze s rodiči a besídky s mládeží. Porada učitelská žádá, aby ze zrušené kaple byly zřízeny dvě třídy za dvě tmavé v přízemí. Zemská školní rada doporučuje zavedení vaření i na školách obecných. Městská rada povolila Dělnické tělovýchovné jednotě /DTJ/, aby ve zdejší tělocvičně cvičila. Proti tomu podala učitelská porada rozklad. Učitelstvo celého okresu bylo usneseno, aby školy nesúčastnily se na cvičeních Olympiády DTJ. Slavnostní dny ve škole byly 28.10. a 7.3. Dne 8.11. vzpomenuto bylo přiměřenými výklady 300 letého výročí bitvy bělohorské.

Klub Vinohradského učitelstva veden snahou přispěti k mimoškolní výchově dětí uspořádal v přednáškové síni řadu zábavně poučných podniků. Byla to přednáška o Šumavě, o Krkonoších, koncert pro děti … Přednášky provázeny světelnými obrazy! /Vždy mimo školní dobu/. Sokolských zájezdů do uzavíraného zněmčeného území a na Slovensko súčastnilo se také několik žáků školy a učitel Trousil - vyučování za něj bylo vysuplováno. Na darech došlo: mapa republiky čs., 21 slabikářů, kniha Volba povolání a 15 K na hotovosti od Záložny Vinohradské na učební pomůcky.