Školní rok 1919/1920

skončil dříve, jež to školních budov ve Velké Praze bylo použito pro ubytování sokolstva na slet Sokolský. V mládeži byly pěstovány city oddanosti k republice Čs. a k nejvyšší hlavě státu T.G.M. při každé vhodné příležitosti. Oslavy 70. narozenin - žáci předvedli vhodné básně, oslavu zakončili zapěním sboru našich národních hymen. Mládež Velké Prahy vzdala hold presidentu v neděli 2.5.1920 na hradě ve Španělském sále. Jako delegáti zdejší školy byli tam Mann Václav a Novák František za IV. A, Kapras Jan z V. A. Ministerským výnosem dávají se pokyny, jak vyzdobovati vnitřek školy, a užití odznaků a symbolů v učebnách, dále že tekst národní hymny Kde domov můj… nesmí býti rozšiřován ani měněn. Dle vynesení zemské školní rady se má učitelstvo hlásiti ke službě učit na Těšínsko, Znojemsko a v zněmčeném území vůbec. Ve škole byl zdravotní stav dobrý díky lepšímu stravování. Od americké misse dostávali hoši každodenně téměř celý rok polévku se sucharem za 3 K, úplně chudí neplatili nic. Polévka byla dávána 50-70 dětem.

Kříže z učeben byly odstraněny hlasováním v konferenci 1.12.1919, dva kříže zůstaly ve sborovně, aby se jich při vyučování náboženství mohlo použíti.

Škole dostalo se opětně některých darů. Učitel Eduard Teska vykreslil krásným tiskacím písmem pět velkých tabulí k vyučování mluvnice a pravopisu. Místní školní rada darovala knihy: Květy plné i hluché, Dunajem do Cařihradu, Šlechtic z české chaty, Z vlasti i z ciziny, Křeménky a perličky, Pruský sněm, Moravci na Ratibořsku… Z daru Amerických Čechů dostali svetr všichni žáci z útulku sv. Josefa a Jos. Peterka z V. A. Drahota všech životních potřeb dostoupila větší výše než loni.