Veškeré informace najdete na vnitřním řádu školní družiny (v dokumentech, prosíme, pozorně přečíst) nebo na nástěnce ve vestibulu školy.

Každý žák obdrží svůj variabilní symbol, který bude zapsán do ŽK během září. Tento VS bude mít Vaše dítě po celou dobu docházky do ŠD.

Školné pro rok 2019/2020 bude 200,- Kč měsíčně, sourozenci 150,- Kč měsíčně (kteří navštěvují současně ŠD).

Platbu prosíme uhradit:

  • září–prosinec 800,- Kč, sourozenci 600,- Kč
  • leden-červen 1 200,- Kč, sourozenci 900,- Kč

Platbu září - prosinec nutno uhradit do 30. 9. 2019!
Platbu leden - červen nutno uhradit do 31. 1. 2020!
Je též možné uhradit celou částku 2 000,-Kč (1 500,-Kč sourozenci) do 30. 9. 2019.

Školné poukazujte na běžný účet č. 000035-0004634369/0800. Bez variabilního symbolu přiděleného vašemu dítěti nebude platba akceptována.