Přítomnost žáků 6. až 8. tříd ve škole od 8. června

MŠMT: Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Organizace výuky žáků 6. až 8. tříd od 8. června 2020 do 26. června 2020

 

Vstup žáků 2. stupně do školy je od 8. června 2020 mezi 7:30 a 7:45 hod, pozdější příchod není možný, jelikož se žáci nesmí setkat se žáky 1. stupně. Později nebudou žáci do školy vpuštěni. Dále dle pokynů MŠMT se žáci nesmí zdržovat před školou, při příchodu i odchodu musí dodržovat rozestupy 2 metry, uvnitř budovy musí mít zakrytí úst i nosu ochrannými prostředky a po příchodu do školy si žáci musí vydezinfikovat ruce. Ve třídě, pokud žáci sedí v lavici, žáci ani učitelé nebudou mít roušky. Každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení. Žáci se nesmí potkat na chodbách, ani na toaletách.

 

Distanční výuka se ruší u těch předmětů, které žáci absolvují v prezenční formě.

 

Třídy 6. a 7. ročníku rozdělíme dle jazykových skupin, které budou mít výuku ve stejný den. Každá skupina bude ve škole od 8. června do konce školního roku celkem čtyřikrát. Během dopoledne budou mít žáci 4 vyučovací hodiny (český jazyk, matematika, německý jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie, přírodopis), konec vyučování je v 11:25 hodin tak, aby žáci odcházeli na oběd domů. V posledním týdnu se bude jednat pouze o 1 třídnickou hodinu (vyklizení šatních skříněk, skříněk ve třídách, vrácení klíčků od šatny…) a v pátek 26. 6. rozdáme žákům vysvědčení dle časového harmonogramu.

 

Školní jídelna je sice v provozu, ale z kapacitních důvodů je možné vydávat obědy pouze žákům 1. stupně.

Je-li žák přihlášen k výuce od 8. 6. (odevzdáním čestného prohlášení), je zákonný zástupce povinen řádně omluvit nepřítomnost dítěte do 72 hodin telefonicky nebo písemně třídnímu učiteli.

 

Každý žák musí první den odevzdat vyučujícímu vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.

 

Výukové dny (skupiny dle dělení na výuku jazyků S1 a S2):

6.A S 1 8. 6., 12. 6., 17. 6., 24. 6.
6.A S 2
8. 6., 12. 6., 17. 6., 24. 6.
6.B S 1 9. 6., 12. 6., 16. 6., 23. 6.
6.B S 2 9. 6., 12. 6., 16. 6., 23. 6.
7.A S 1 10. 6., 15. 6., 19. 6., 25. 6.
7.A S 2 10. 6., 15. 6., 19. 6., 25. 6.
7.B S 1 11. 6., 15. 6., 19. 6., 25. 6.
7.B S 2 11. 6., 15. 6., 19. 6., 25. 6.
8.A   9. 6., 11. 6., 16. 6., 23. 6.
8.B   8. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6.


Žáci budou mít s sebou psací potřeby a učební pomůcky na český jazyk, matematiku, cizí jazyky, fyziku, chemii a přírodopis, žákovskou knížku.

V posledním týdnu žáci vrátí klíček od šatních skříněk, které musí vyklidit.

 

Věříme, že přítomnost dětí ve škole, setkání se spolužáky a učiteli přispěje ke zlepšení sociálních vztahů, pracovní morálce a dobré náladě všech. Při společných hodinách dojde ke zhodnocení a letmému shrnutí probraného učiva tak, abychom věděli, jak a kde v září začít…

 

Rozhodnete-li se Vaši dceru/Vašeho syna do školy neposlat (výuka je dobrovolná), prosíme o zprávu na email vavrova@kladska.cz a současně třídní učitelce/třídnímu učiteli.

V Praze dne 28. 5. 2020 Kateřina Vávrová, ředitelka školy

 

Soubory ke stažení

PDF Čestné prohlášení o nexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf