Zpráva o konání valné hromady - 4.6.2007

Dne 4.6.2007 se konala pod vedením předsedkyně Mgr. K.Brejlové řádná Valná hromada Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Kladská. Byla zde schválena zpráva o hospodaření KRPŠ za uplynulé období a zpráva revizní komise. Na valné hromadě si přítomní vyslechli zprávu o činnosti klubu za uplynulé období včetně informace o stravování ve školní jídelně o plánu činnosti KRPŠ na další školní rok a také informaci paní ředitelky Vávrové o plánech školy pro další školní rok a o završení rekonstrukce školní družiny, na které se též KRPŠ finančně podílel.

Vzhledem k tomu, že dosavadní místopředseda Výboru KRPŠ pan Ing. Pavel Bajusz odstoupil z funkce, neboť jeho dcera odchází ze školy na víceleté gymnázium, bylo nutno zvolit nového místopředsedu, kterým se řádnou volbou stala MUDr. Blanka Zoubková, která již má dlouholeté zkušenosti s prací v KRPŠ školy.

Nejdůležitější závěry pro všechny členy klubu jsou následující:

  • KRPŠ bude i nadále pokračovat ve spolupráci se školou v pořádání výuky cizích jazyků formou klubových hodin a podporovat zahraniční spolupráci školy
  • klub bude i v příštím školním roce organizovat zájmové kroužky v obdobném rozsahu jako doposud
  • KRPŠ plánuje i pro další školní rok členské příspěvky od všech rodičů (předběžné plány naznačují, že by se tyto prostředky zčásti mohly použít ke spolufinancování rekonstrukce učebny chemie, zejména na pořízení digestoře s filtry cca v ceně 85-87tis. Kč a udržování chodu školního klubu )
  • KRPŠ bude ve spolupráci se Školskou radou a zřizovatelem nadále pokračovat v úsilí o zvýšení a udržení kvality stravování ve školní jídelně, a to zejména prostřednictvím stravovací komise zřízené při Školské radě školy.

Současně s valnou hromadou KRPŠ proběhlo i Shromáždění rodičů, které zvolilo jako členy Školské rady z řad rodičů opět pana Ing. Jiřího Maštovského, MUDr. Pavla Dvořáka a Ing. Kateřinu Hábovou.