Příspěvky KRPŠ na školní rok 2008/2009

Chceme touto cestou p o d ě k o v a t všem rodičům, kteří v letošním školním roce zaplatili příspěvek KRPŠ.

Ke dni 31.12.2008 bylo celkem vybráno 164 000,-Kč, což je opět částka vyšší než v minulém roce, tentokrát o celých 52 000,-Kč. Tato částka byla Výborem KRPŠ předána vedení školy formou sponzorského daru. 80 000,-Kč z této částky bylo určeno na nákup šatních skříněk pro žáčky našich 1. tříd.

Graf znázorňující procentuální poměr vybraných příspěvků KRPŠ v jednotlivých třídách si můžete prohlédnout zde.

Letošní příspěvky byly, jak již bylo předem avizováno na třídních schůzkách, využity na modernizaci počítačové učebny, a to především na pořízení dalších LCD monitorů (část již byla vyměněna v loňském školním roce), rovněž opětovně na chod školního klubu (zde plní příspěvky KRPŠ funkci zápisného do školního klubu pro žáky II. stupně) a vzhledem k dostatku věnovaných finančních prostředků došlo i na částečnou rekonstrukci počítačové učebny (zejména výměna stolků a židlí). Přesné vyúčtování týkající se použití vybrané finanční částky provede KRPŠ na valné hromadě, která se bude konat na konci tohoto školního roku.

Výbor KRPŠ, duben 2009