Příspěvky KRPŠ na školní rok 2007/2008

Chceme touto cestou p o d ě k o v a t všem rodičům, kteří v letošním školním roce zaplatili příspěvek KRPŠ.

Ke dni 11.3.2008 bylo vybráno cca 112 000 Kč, což je opět cca o 10 000 Kč více než v minulém roce. Tato částka bude Výborem KRPŠ předána vedení školy formou sponzorského daru.

Graf znázorňující procentuální poměr vybraných příspěvků KRPŠ v jednotlivých třídách si můžete prohlédnout zde:

Letošní příspěvky by měly být, jak již bylo předem avizováno na třídních schůzkách, použity ke spolufinancování rekonstrukce učebny chemie, zejména na pořízení digestoře s filtry cca v ceně 85-87tis. Kč. Dále pak k udržování chodu školního klubu pro II. stupeň, kde má příspěvek funkci zápisného do školního klubu pro žáky, kteří ho navštěvují. Pokud tedy rodič žáka, který navštěvuje školní klub, nezaplatí členský příspěvek KRPŠ, musí pak zaplatit pravidelný měsíční příspěvek ve výši 70Kč (tato skutečnost bude vedením školy evidována a kontrolována). Lehce se dá vypočítat, že je tedy mnohem výhodnější pro rodiče zaplatit jednorázově nižší částku než každý měsíc 70Kč.

Přesné vyúčtování týkající se použití vybrané finanční částky provede KRPŠ na valné hromadě, která se bude konat na konci tohoto školního roku.

Výbor KRPŠ, březen 2008