Příspěvky KRPŠ na školní rok 2006/2007

Chceme touto cestou p o d ě k o v a t všem rodičům, kteří v letošním školním roce zaplatili příspěvek KRPŠ.

Ke dni 31.12.2006 bylo celkem vybráno 101 700,- Kč, což je cca o 10 000 Kč více než v minulém roce. Tato částka bude Výborem KRPŠ předána vedení školy formou sponzorského daru.

Graf znázorňující procentuální poměr vybraných příspěvků KRPŠ v jednotlivých třídách si můžete prohlédnout zde:

Letošní příspěvky budou s největší pravděpodobností, jak již bylo předem avizováno na třídních schůzkách, využity na dovybavení školní družiny, kterou užívají děti I. stupně, a na zaplacení chodu školního klubu pro II. stupeň.

Přesné vyúčtování týkající se použití vybrané finanční částky provede KRPŠ na valné hromadě, která se bude konat na konci tohoto školního roku.

Výbor KRPŠ, Leden 2007